Källhänvisningar Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna

Här finns källhänvisningar till Bostadsrättsföreningens Lilla Gröna – en handbok för hållbarhet.
Foto: Jann Lipka.
Publicerat: 2020-11-30

Boverket (2020) Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn.

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/ [2020-11-27]

Naturvårdsverket (2020) Bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Bygg--och-fastighetssektorns-klimatpaverkan/ [2020-11-27]

FN (u.å.) FN-fakta Hållbar utveckling.  https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-H%C3%A5llbar-utveckling.pdf [2020-11-27]

Boverket (2020) Hållbar utveckling – FN https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/fysisk-planering/begreppet-hallbar-utveckling/fn/ [2020-11-27]

Magnus Ullaner, Janna Li Holmberg (2015) Styrelseskolan/Strukturerat miljöarbete 

HSB (u.å.) HSBs expert - så lyckas ni med styrelsens miljöarbete https://www.hsb.se/om-boende/bokunskap/styrelseskolan2/miljoarbete/ [2020-11-27]

SEB (u.å.) Grönt bolån - ett bättre bolån. (https://seb.se/privat/lana/bolan-och-rantor/grona-bolanet [2020-11-26]

Handelsbanken (u.å.) Bostadrsättsföreningar. https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/kund-hos-oss/for-din-bransch/bostadsrattsforeningar [2020-11-26]

SBAB (u.å.) Gröna investeringslån för hållbart boende. https://www.sbab.se/1/foretag__bostadsrattsforeningar/lana/lan_hos_sbab/grona_investeringslan.html [2020-11-26]

HSB Stockholm (2019) Grönt är lönt. https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2019/gront-ar-lont-/ [2020-11-26]

HSB Riksförbund (2012) Mätbara värden: Spara kronor, kilowatt och klimat. [Elektronisk] Bok.https://www.hsb.se/contentassets/29605e1304884fd2af1c9bbb41585354/hsb_matbara_varden.pdf [2020-11-26]

Naturvårdsverket (u.å.) Bidrag https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/ [2020-11-26]

Nordea. (u.å.) Gröna bolån – för dig som bor miljövänligt. https://www.nordea.se/privat/produkter/bolan/grona-bolan.html [2020-11-26]

Energimyndigheten. (2018) Energikartläggning. http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/energikartlaggning/ [2020-11-26]

Skånska Energilösningar. (u.å.) Driftoptimering. https://www.skanska-energi.se/sv-SE/Energil%C3%B6sningar/Brf/Driftoptimering [2020-11-26]

Sveriges Bostadsrättscentrum (2019) Sveriges Bostadsrättsrapport 2019. [Elektronisk] Rapport.https://www.sbc.se/contentassets/53200727799847eaac223152cd974609/sverigesbostadsrattrapport_2019_190227_final.pdf [2020-11-26]

Cecilia Linden (2020) Klimatsmart bostadsrättsförening – så kan du påverka din förening! [Blogg] https://www.goclimate.com/blog/klimatsmart-bostadsrattsforening-sa-kan-du-paverka-din-forening/ [2020-11-26]

Riksbyggen. (u.å.) Vem ansvarar för vad i en bostadsrättsförening? [Blogginlägg] https://www.riksbyggen.se/inspiration/stod-i-styrelsearbetet/vem-ansvarar-for-vad-i-en-bostadsrattsforening/ [2020-11-26]

Riksbyggen (u.å.) Hållbarhet är stort och litet. https://www.riksbyggen.se/hallbarhet/ [2020-11-26]

HSB (u.å.) Bli en mer hållbar brf. https://www.hsb.se/stockholm/forvaltningstjanster/hallbar-brf/ [2020-11-26]

Energimyndigheten (2018) Energieffektivisering. www.energimyndigheten.se/energieffektivisering [2020-11-26]

Naturskyddsföreningen. (u.å.) Föreningens checklista för klimat och biologisk mångfald

https://www.naturskyddsforeningen.se/hela-sverige-staller-om/checklista/forening) [2020-11-26]

Naturskyddsföreningen. (u.å.) Nu fångar vi solen! www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/solenergi [2020-11-26]

Naturvårdsverket (u.å) För dig som vill söka stöd – Klimatklivet. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/ [2020-11-26]

HSB (2018) 10 tips för att bli en mer hållbar förening. https://www.hsb.se/goteborg/om-hsb/nyheter1/2019/10-hallbara-tips/ [2020-11-26]

ElectriCITY (u.å) Energi hemma.https://hammarbysjostad20.se/energi-hemma/ [2020-11-26]

Vattenfall (u.å.) Tips för BRF och boende. https://www.vattenfall.se/foretag/fjarrvarme/brf/checklista/ [2020-11-26]

Kalle Lindholm (2020) Elproduktion. https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/produktion/ [2020-11-26]

Godel (u.å) Vad skiljer Bra Miljöval från "grön" och "ren" el? https://godel.se/qna/vad-ar-gron-el/ [2020-11-26]

Svensk Ventilation (u.å.) Flerbostadshus. https://www.svenskventilation.se/ventilation/bostader/flerbostadshus/ [2020-11-26]

HSB (u.å.) Direktdemokrati och mångfald ökar medlemmarnas engagemang. https://www.hsb.se/stockholm/bo-i-hsb/bo-i-bostadsratt-eller-hyresratt/styrelseskolan/direktdemokrati-och-mangfald-okar-medlemmarnas-engagemang/ [2020-11-26]

Boverket (2017) Metoder och kanaler för dialogprocessen. https://www.boverket.se/sv/boende/for-dig-som-bor-i-hyresratt-eller-kooperativ-hyresratt/boendeinflytande1/metoder-och-kanaler-for-dialogprocessen/ [2020-11-26]

HSB (u.å.) Så får ni bättre mångfald i styrelsen. https://www.hsb.se/stockholm/om-boende/bokunskap/for-brf-styrelser/olikheter-ar-en-styrka/ [2020-11-26]

Regeringskansliet (2020) Avdrag för gröna investeringar på remiss till Lagrådet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/avdrag-for-grona-investeringar-pa-remiss-till-lagradet/ [2020-11-26]

Lars Bärtås (2019) Vad kostar en energideklaration? https://www.byggahus.se/vad-kostar-en-energideklaration [2020-11-26]


Boverket (u.å.) Hitta certifierade personer. https://www.boverket.se/sv/energideklaration/hitta-energiexpert/ [2020-11-27]

Kåge Schildt, Hans Nilsson (2011) Manual för Goda Energideklarationer https://energiradgivarna.com/uploaded/pdfarkiv/manual_energideklarationer_21nov.pdf [2020-11-27]

Lunds Universitet (u.å.) Vi som klarat kursen diplomerad Fuktsakkunnig

http://www.fuktcentrum.lth.se/kurser/diplomerad-fuktsakkunnig/vi-som-klarat-kursen-diplomerad-fuktsakkunnig/ [2020-11-27]

Energimyndigheten (2020) Solelportalen – vägledning om solceller. http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/ [2020-11-27]

Vattenskadecentrum (u.å) [Webbsida] http://www.vattenskadecentrum.se/hem [2020-11-27] 

Energimyndigheten (u.å) [Webbsida] www.energimyndigheten.se [2020-11-27]

Energirådgivarna (u.å) [Webbsida] www.energiradgivarna.com [2020-11-27]

Svenskventilation (u.å) [Webbsida] www.svenskventilation.se [2020-11-27]

Elsäkerhetsverket (u.å) [Webbsida] https://www.elsakerhetsverket.se/  [2020-11-27]

För dig i bostadsrättsförening

https://ichb.se/malgrupper/for-brf/

Guide Boendedialog

https://ichb.se/innehall/guider/guide-boendedialog/

Guide Social hållbarhet

https://www.ichb.se/innehall/guider/guide-social-hallbarhet/

Guide Underhållsplan

https://ichb.se/innehall/guider/guide-underhallsplan/

24 guider - en guldgruva för hållbart byggande

https://ichb.se/innehall/artiklar/24-guider---en-guldgruva-for-hallbart-byggande/

Guide Tilläggsisolering

https://www.ichb.se/innehall/guider/guide-tillaggsisolering/

Guide Renoveringsprocessen BRF

https://www.ichb.se/innehall/guider/guide-renoveringsprocessen/guide-renoveringsprocessen-brf/

Guide hållbar fasadrenovering

https://www.ichb.se/innehall/guider/guide-hallbar-fasadrenovering/

Energieffektivisering med Rekorderlig Renovering

https://ichb.se/innehall/fordjupning/energieffektivisering-med-rekorderlig-renovering/

Guide Ekosystemtjänster

https://www.ichb.se/innehall/guider/guide-ekosystemtjanster/

Oväntat stor klimatpåverkan från ombyggnation i bostadsrätter

https://ichb.se/innehall/fordjupning/ovantat-stor-klimatpaverkan-fran-ombyggnation-i-bostadsratter/

Guide Driftoptimering

https://ichb.se/innehall/guider/guide-driftoptimering/

Energieffektivisering ur ett långsiktigt perspektiv

https://ichb.se/innehall/fordjupning/energieffektivisering-ur-ett-langsiktigt-perspektiv/

Ekonomiska aspekter på renoveringar av bostäder

https://ichb.se/innehall/fordjupning/ekonomiska-aspekter-pa-renoveringar-av-bostader/

Guide Energideklaration

https://ichb.se/innehall/guider/guide-energideklarationen/

Så kan ni bli BRF Energieffektiv

https://ichb.se/innehall/fordjupning/sa-kan-ni-bli-brf-energieffektiv/

Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

https://ichb.se/innehall/fordjupning/utredning-av-kostnadsoptimal-energieffektivisering-i-befintliga-flerbostadshus/

Guide Solel

https://ichb.se/innehall/guider/guide-solel/

Praktisk vägledning för upphandling av energiteknik

https://ichb.se/innehall/artiklar/praktisk-vagledning-for-upphandling-av-energiteknik/