Hälsopåverkan av byggmaterial fortfarande relativt outforskat

Det finns fortfarande få vetenskapliga studier som gäller hormonpåverkan och cancerutveckling relaterat till emissioner från byggmaterial i inomhusmiljö – detta trots att hundratals olika organiska ämnen finns i våra hem. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning ”Kemikalier i inomhusmiljön”.
Folkhälsomyndighetens “Kemikalier i inomhusmiljön” slår fast att det ännu finns få studier som undersökt effekten av exponering från inomhusmiljön när det gäller hormonpåverkan och cancerutveckling.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-01-07

När hus byggs eller renoveras, används en mängd olika produkter med olika innehåll. En del klassas som miljö- eller hälsofarliga, till exempel många färger, förtunningsmedel och isoleringsmaterial. Enligt Boverkets Miljöindikatorer stod bygg- och fastighetssektorn år 2015 för 9 procent av de hälsofarliga kemikalier som årligen används i Sverige. Till det kommer produkter som räknas som miljöfarliga, och där står bygg- och fastighetssektorn för ca 4 procent av Sveriges totala användning.

Terpener och ftalater vanliga i bostäder

Folkhälsomyndighetens rapport ”Kemikalier i inomhusmiljön” redogör för befintlig vetenskaplig litteratur om hälsopåverkan från byggnads- och inredningsmaterial i vanliga inomhusmiljöer. Sammanställningen tar upp olika kemikalier och ämnen som kan förekomma i byggnader, exempelvis terpener som är vanliga i Sverige eftersom det finns mycket barrträ i byggnader, möbler och inredning. Ett annat exempel är ftalater som bland annat används som mjukgörare i plastmaterial.

Få studier om hormonpåverkan och cancer

Renovering och ombyggnad av inomhusmiljön kan resultera i emissioner av kemikalier från de nya materialen. Enligt ”Kemikalier i inomhusmiljön” har en rad studier påvisat samband mellan invändig målning i bostaden och astma eller astmatiska symptom, men även huvudvärk och trötthet. Ett antal studier finns också gällande byggmaterial och luftvägsproblem, allergier och "sjuka hus”-syndromet, SBS.  Men av rapporten framgår att det ännu finns mycket få studier som gäller exempelvis hormonpåverkan och cancerutveckling relaterat till inomhusmiljö.  Detta trots att det enligt Kemikalieinspektionen kan finnas över 6 000 olika organiska ämnen i en typisk innemiljö, varav ungefär 500 kan härledas till byggprodukter.

Initiativ för giftfri miljö

I samråd med Boverket, Folkhälsomyndigheten och en referensgrupp från näringsliv och akademi, tog Kemikalieinspektionen 2015 fram ett förslag på lagstiftning av nationella gränsvärden för emissioner av hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter. Och inom bygg- och fastighetsbranschen samarbetar ett 50-tal företag genom organisationen Byggvarubedömningen för en giftfri miljö med byggvaror som är bedömda efter hållbarhetskriterier. Målsättningen är att minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier och öka spårbarheten för material som byggs in i fastigheter.