Håll koll på din ventilation

Dåligt inomhusklimat i bostäder och på arbetsplatser kan orsaka allvarliga hälsoproblem för människor. Det finns regler för hur ofta du som fastighetsägare måste utföra kontroll av ventilationen i dina byggnader. Blås inte bort din chans att vara en bra husvärd!
Fläkt som blåser på långhårig hund. Foto Mostphoto
Marit G Engstedt
Publicerat: 2019-12-17

Regler och råd om hur du ska agera som fastighetsägare finns i en mindre skrift från Boverket som heter Krav på funktionskontroll av ventilationssystem. Där slås det fast att dåligt inomhusklimat orsakas i huvudsak av hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inomhusluften.

Viktigt med ventilation

Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är oftast att förbättra ventilationen. Undersökningar visar att bristande skötsel och underhåll i många fall har försämrat funktionen i ventilationssystemen. Om vi i framtiden inte sköter ventilationssystemen riktigt och anpassar drift och underhåll till våra vanor, kommer fler människor att drabbas av hälsoproblem. 

Checklista för dig som fastighetsägare:

  • Genomför funktionskontroll. För flerbostadshus och kontorslokaler gäller 3 eller 6 års mellanrum, beroende på vilket ventilationssystem som finns.
  • Anlita sakkunnig. Ventilationskontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig.För en förteckning över behöriga funktionskontrollanter, se Boverkets webbplats.
  • Protokollför ventilationskontrollen. Ett exemplar lämnas till dig som fastighetsägare och ett exemplar sänds till byggnadsnämnden.
  • Sätt upp intyg över utförd ventilationskontroll på en väl synlig plats i huset.
  • Åtgärda fel och brister omgående. Underhåll och vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda mellan besiktningstillfällena.

Om du som fastighetsägaren inte följer reglerna om funktionskontroll, eller inte åtgärdar påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen, kräva att du gör det. Kommunen kan också ingripa, med stöd av miljöbalken (1998:808), om ”olägenhet för människors hälsa” föreligger.

MGE