Gå från grått till blågrönt dagvatten

Genom att anlägga mer grönska och öppna samlingar av dagvatten i stället för den grå asfalten kan du som fastighetsägare minska risken för översvämningar och föroreningsutsläpp i dina kvarter. Dessutom skapar du grönare och trevligare miljöer för människorna som vistas där.
Bostadskvarter med lummig gård och vattendamm. I Hammarby Sjöstad i Stockholm har man anlagd både gröna ytor och öppna vattensamlingar vilket minimerar översvämning, det ger dessutom en trevligare boendemiljö. Foto Mostphotos
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-03-02

Som fastighetsägare kan du byta ut den grå och hårda asfalten till en blågrön yta, bestående av öppet vatten och växtlighet. Då skapas en mer väldränerad och klimatbeständig miljö. Det handlar om att fördröja flöden, öka infiltration och avdunstning, och att låta växter rena dagvattnet från föroreningar. Detta skriver de båda forskarna Maria Viklander och Godecke Blecken, från Luleå tekniska universitet, i boken Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla.

Vatten som rinner fort eller långsamt

Dagvatten har sitt ursprung i uttrycket ”vatten i dagen”, det vill säga synligt vatten. I dag rinner dock det mesta av vårt dagvatten i ledningssystem under markytan. De gånger det syns är när systemet inte fungerar som det ska, till exempel vid översvämningar.

Majoriteten av våra miljonprogramsområden består av många hårdgjorda ytor som tak, parkeringar och gator. Detta gör att regn rinner av snabbt och i stora volymer. Det betyder att områden med stora, hårdgjorda ytor är mycket känsliga för klimatförändringar i framtiden eftersom det kommer att bli vanligare  med extremt väder. Avrinningen från naturlig mark och blågröna dagvattenanläggningar är däremot långsammare och skapar inte toppar av vattenflöde på samma sätt.

Dagvatten förorenar

I stora bostadsområden blandas dagvattnet oftast inte med avloppsvattnet från hushållen, utan leds i separata ledningar bort från området. Dagvattnet rinner sedan direkt ut i hav, sjöar eller vattendrag utan att först passera ett reningsverk.

De föroreningar som dagvattnet för med sig hamnar också där. Det handlar om kemikalier och partiklar av olika slag; från bilar och vägar, skräp som snus och fimpar och avföring från husdjur och fåglar. Gatusopning, saltning av gator och vägar samt byggmaterial påverkar också dagvattnets kvalitet. Vid regn är det bara lite av vattnet som avdunstar och filtreras in i marken, resten av föroreningarna sköljs bort från de hårdgjorda ytorna och följer med dagvattnet.

Naturliga reningsprocesser

Genom att skapa blågrön dagvattenanläggningarna ökar avdunstning och filtrering ner i mark. Det gör att flödestoppar, översvämningsrisken och föroreningsutsläpp minskar. Blågröna dagvattenanläggningar använder naturliga processer som ger jämnare flöde i öppna system, filtration ner i mark, nedbrytning av biologiskt material i markytan och växter som tar upp föroreningar.

Ytterligare andra miljöproblem som buller minskar med mer lummiga ytor. Dessutom ökar den urbana biologiska mångfalden och vatten tas tillvara för att skapa en grönare och trevligare boendemiljö.

Olika typer av blågröna dagvattenanläggningar:

  • Gröna tak består av ett tunt lager vegetation, ofta sedumarter. De är lätta och kan därför också läggas på befintliga byggnader i miljonprogramsområdena eftersom de inte kräver en speciell takkonstruktion.
  • Öppna diken, så kallade svackdiken, där en stor del av vattnet filtreras ner i marken längs dikets avrinning. Hastigheten på vattnet minskar avsevärt jämfört med transport i ledningar och det minskar flödestoppar längre fram.
  • Biofilter med växter, så kallade rain gardens, är växtbevuxna infiltrationsbäddar där vattnet tränger in och renas av växter och filtermaterial. De har god förmåga att fördröja stora flöden och att rena dagvattnet. De kan även anses vackra, naturliga och kan öka den biologiska mångfalden i miljön.
  • Ytbeläggningar som släpper igenom vatten, till exempel gräsarmerad betong eller pelleplatta. De minskar avrinningen på ytan betydligt eftersom regnvattnet filtrerar ner i marken där det faller, genom håligheter.
  • Dammar och våtmarker, som dessutom kan fungera som rekreationsområden.

Läs mer om hur blågröna ytor kan hjälpa till att skapa en hållbar miljö i ditt område i vår guide Ekosystemtjänster. 

MGE