Familjebostäders effektiva och enhetliga klimatberäkningar

Regeringen avser att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från och med 1 januari 2022 vilket är ett steg mot ett minskat klimatavtryck från nyproduktion. En del bolag är redan igång med klimatberäkningarna. Ett av dessa är Familjebostäder.
fotot visar innergården i kvarteret Giggen, Familjebostäders första klimatberäknade projekt.
Författare: Åsa Thrysin och Filip Sandkvist, IVL Svenska Miljöinstitutet
Publicerat: 2020-12-04

Familjebostäders arbete med klimatberäkningar tog sin början när Stockholms Stad tillsammans med Göteborgs Stad gick med i projektet Demonstrationsprojekt i livscykelanalysberäkningar, finansierat av Energimyndigheten. Projektet löper mellan 2018-2021 och har målet att testa och utvärdera Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM1.0.

Hela syftet är att bidra med ny kunskap om hur livscykelanalyser kan användas inom byggsektorn för att ställa krav vid markanvisning, projektering och i upphandlingsfasen. Familjebostäder har i dagsläget genomfört klimatkalkyler för totalt 12 objekt. Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder, berättar om deras erfarenheter.

Effektiva och enhetliga klimatberäkningar i praktiken

-Skälet till att vi gick in i projektet var att vi ville kartlägga våra byggmaterials klimatpåverkan. Vi utgick från en manuell hantering och tog ut de 20 största flödena från en byggkostnadskalkyl och lade sedan in dem manuellt i BM-verktyget. Syftet var att vi vill lära oss förstå arbetssättet och verktyget, berättar Helena Ulfsparre.

Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder

Familjebostäder fick till en början konsultstöd i genomförandet av klimatberäkningarna vilket omfattade datainsamling, beräkning, resultatsammanställning, stöttning i användandet av BM-verktyget och import av miljövarudeklarationer (EPD:er). En bit in i projektet valde de sedan att använda sig av digital inläsning till verktyget för att underlätta arbetet.

- Vi lärde oss bland annat att det var bäst att använda resurssammanställning från hela byggkostnadskalkylen och sedan göra en direktimport mellan kalkylprogrammet och BM för att det skulle vara mindre tidskrävande, berättar Helena Ulfsparre.

Familjebostäder samarbetar också med Svenska Bostäder och Stockholmshem för att skapa en vägledning som beräkningsstöd till framtida klimatberäkningar. En av anledningarna till samarbetet är för att få ett gemensamt synsätt kring klimatberäkningarnas innehåll och utförande.

-Vi behövde komma överens om vad vi skulle räkna på och beskriva hur beräkningarna skulle genomföras. Den första vägledningen tog vi fram 2018/2019 och har sedan dess uppdaterat och förfinat den allt efter att vi har lärt oss mer. Det var en ganska lång resa, fortsätter Helena Ulfsparre.

Utmaningar med att utföra klimatberäkningar

Under åren som gått har Familjebostäder stött på en del utmaningar. En är att det har krävts mycket kommunikation mellan Familjebostäder och entreprenören. Familjebostäders kalkylator och miljösamordnare har behövt hålla en löpande dialog med entreprenörens kalkylator, konstruktörer och platschefer vilket har tagit mycket tid.

Det finns också tekniska delar som Familjebostäder ser som avgörande för det fortsatta arbetet. En av dessa är arbetet med att beräkna omräkningsfaktorer för alla produkter.

-Kopplingen mellan resursen och generiska data tycker vi är svårt. Nu får vi ofta lägga in en egen omräkningsfaktor för att omvandla alla enheter till kilogram. Då får vi in den mänskliga faktorn och det blir svårt att veta vilken densitet som faktiskt används eller vilken man ska anta, fortsätter Helena Ulfsparre.

För att själva kunna göra klimatberäkningar begär Familjebostäder att få ta del av byggentreprenörernas ekonomiska kalkyl vilket tas emot på olika sätt.  

-De stora byggentreprenörerna gör redan klimatberäkningar i egen regi så från dem får vi ut ett färdigt beräknat resultat. Andra entreprenörer har vi fått lära upp. Det är avgörande för det fortsatta arbetet att entreprenören vill lämna ifrån sig en resurssammanställning från sin byggkalkyl och att de är i rätt format så att vi kan göra direktimport till BM. En del entreprenörer upplever att det är känsliga uppgifter och vill inte lämna ut en resurssammanställning till oss, men vi vill själva kunna granska materialet för att se att allt ingår, fortsätter Helena Ulfsparre.

Familjebostäders råd för att komma igång med klimatberäkningar

Här följer Familjebostäders tips och råd till andra bolag som vill komma igång med klimatberäkningar men som kanske ännu inte har tagit steget.

-Vi har tagit hjälp av BM-verktyget och det första steget är att sätta sig in i det, eller annars det beräkningsverktyg man vill använda. Det är inte så komplicerat för någon som har lite byggteknisk kunskap och det kan vara bra att börja med att räkna på en enskild byggdel för att lära sig verktyget. Sedan ska man bestämma vilken omfattning man ska räkna på. Nu när det snart finns en definition för vad som ska ingå i lagkravet som kommer 2022 är det givetvis det man ska utgå från som minimum, säger Helena Ulfsparre.

- I ett upphandlingsskede är det viktigt att få med att en resurssammanställning över byggkostnadskalkylen ska levereras i rätt format med rätt enheter och med rätt byggdelar. Vi började med att begära ut resurssammanställningarna från olika företag och gjorde sedan beräkningarna själva. Jag tror att det är en viktig sak framöver att se över dessa extra kostnader som tillkommer när man gör sina egna beräkningar, fortsätter Helena Ulfsparre.

Enligt Familjebostäder går det snabbt att utföra en klimatberäkning så länge man har lagt tid på att göra rätt förberedelser.

-Om resurssammanställningen är bra och det går att räkna enligt anvisningarna så går det fort. Ett varmt tips är att ha en kalkylator som kan ta fram en bra resurssammanställning utifrån byggkostnadskalkylen. Vi har lagt ner väldigt mycket tid på att göra klimatberäkningar för byggprojekt men egentligen tar det inte så lång tid, inte när resurssammanställningen är rätt och alla mängder ligger inlagda i kilogram. Då har du ett svar på 30 sekunder, berättar Helena Ulfsparre.

Familjebostäder om det fortsatta arbetet med klimatberäkningar

Helena Ulfsparre ser det kommande lagkravet om klimatkrav för nybyggnationer 2022 som en framgångsfaktor.

-Framgångsfaktorn för att detta arbete ska snabbare komma framåt är lagstiftningen. När den kommer är det bara att rätta in sig i ledet, säger Helena Ulfsparre.

Hon reflekterar också kring möjligheten att överlämna utförandet av klimatberäkningar till entreprenören.

-Jag tror inte att marknaden är där ännu så just nu gör vi gör beräkningarna själva. När marknaden är mer varm i kläderna och lagstiftningen finns på plats kan vi säkert överlåta beräkningarna till andra.

-Hela anledningen till att vi gör det här är för att vi vill minska klimatavtrycket i byggproduktionen. Då blir det ännu viktigare att vi själva kan gå in och granska beräkningarna så att vi kan ersätta material som visar sig ha högt klimatavtryck med andra material som har lägre, avslutar Helena Ulfsparre.

 

Tips och råd till fastighetsbolag som vill komma igång med klimatberäkningar

  • Börja med en enklare klimatberäkning för att bli bekant med beräkningsverktyget, en byggdel kan räcka inledningsvis
  • Arbeta med att definiera vilka byggdelar som ska ingå i klimatberäkningen
  • Ha med fördel en egen kalkylator eller upphandla en kalkylator som kan ta fram resurssammanställningen på ett korrekt sätt
  • Vid upphandling ha med en kravställning på att resurssammanställningen ska levereras i rätt format med rätt enhet och med rätt byggdelar enligt BSAB83/SBEF-koder

Bolag: Familjebostäder i Stockholm

Bolagstyp: Allmännyttigt bostadsbolag

Grundat: 1936

Antal bostäder/lokaler: 392 fastigheter med totalt 19 894 lägenheter inom Stockholms Stad.

Ordlista

BM: Byggsektorns miljöberäkningsverktyg. Ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för att beräkna klimatpåverkan från byggnader.

EPD: Environmental Product Declaration (Sve: miljövarudeklaration). Redovisar miljöpåverkan från en produkt, antingen en vara eller tjänst, över hela dess livscykel.

Kalkylator: En person vars tjänst inriktar sig huvudsakligen på att ta fram (ekonomiska) bygg- och projektkalkyler.

BSAB: Ett för byggsektorn gemensamt klassifikationssystem av byggdelar, byggdelstyper, produktionsresultat och resurser. Infört av Byggandets Samordning AB, och förvaltas sedan 1976 av Svensk Byggtjänst.

SBEF: Svenska byggentreprenörsföreningens klassifikationssystem för byggdelar. BSAB83 kallas även SBEF-koder eller SBEF byggdelstabell.