Ekosystemtjänster: Varken svårt eller dyrt

TEMA: EKOSYSTEMTJÄNSTER. Många har ännu inte fått upp ögonen för ekosystemtjänster och ser dem enbart som en kostnad. Det säger Christina Wikberger, projektledare för C/O City, som menar att de i själva verket är lätta att räkna hem.
Ekosystemtjänster i urban miljö ska inte ses som bara en kostnad – vid exempelvis ett skyfall skyddar de mot översvämningar. Foto: Pixabay.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-02-28

Genom att förvalta naturen i stadsmiljö, skapar byggbolag och fastighetsägare långsiktig hållbarhet. Gröna ytor som håller dagvatten, biologisk mångfald och pollinerande insekter är några av alla ekosystemtjänster som vi människor är beroende av för att våra samhällen och liv ska fungera.

Börja förvalta sluta förbruka

Naturens tjänster är gratis och pågår dygnet runt, året om och har så gjort ända sedan liv uppstod här på jorden. Därför är det lätt att ta dem för givna.
Men med ökande befolkningstryck och konsumtion, överskrids jordens begränsade resurser.

Tyvärr är det ofta inte förrän ekosystem drabbas av störningar, som vi inser hur ovärderliga de är. Genom att sluta förbruka och i stället förvalta jorden, skapas långsiktig hållbarhet.

Ekosystemtjänsternas fyra kategorier

• Stödjande tjänster: grundläggande system som solens energi, fotosyntes, luft och atmosfär, vattnets kretslopp, jordens cirkulation av näringsämnen och biologisk mångfald.

• Försörjande tjänster: livsmedel och produkter som odlade och vilda växter, kött, fisk, trä, naturfiber, örter och genetiska resurser.

• Reglerande tjänster: naturens luft- och vattenrening och bullerreducering, naturlig sjukdoms- och skadedjursreglering, erosionsskydd, pollinering, fröspridning, jordens bördighet och livsmiljöer för nya generationer.

• Kulturella tjänster: rekreation, andliga värden, estetik och kultur- och naturarv.

C/O City hittar lösningar och verktyg

I det Vinnova-finansierade projektet C/O City har Stockholms Stad tagit fram lösningar och verktyg för ekosystemtjänster inom stadsutveckling med utgångspunkt i miljöprofileringen av Norra Djurgårdsstaden.

Samarbetspartners i projektet har varit Stockholms stad, Malmö stad, NCC, RISE, White arkitekter, WSP, U&We, Albaeco, Geografiska Informationsbyrån, Stockholm Resilience Center, Chalmers och Sweden Green Building Council.

Samordning viktigt

En av slutsatserna är att det är viktigt med samordning av ekosystemtjänster i kommuner och mellan regioner.

– Grön infrastruktur behöver vara ett lager i den tidiga planeringen, precis som all annan infrastruktur, säger Christina Wikberger, projektledare för C/O City.

¬– Alla aktörer i samhällsbyggnadskedjan bör vara involverade och ha verktyg eller metoder som passar dem som aktör. Det gäller i alla steg fram till genomförande, drift och förvaltning.

Grön planering vanligare

Christina Wikberger tror att ”grön” planering blir vanligare framöver:

– Många har ännu inte fått upp ögonen för ekosystemtjänster i urban miljö och ser dem enbart som en kostnad. Men i själva verket är de lätta att räkna hem, exempelvis genom uteblivna översvämningar vid skyfall.