Ekosystemtjänster: Detta kan du göra som fastighetsägare

TEMA: EKOSYSTEMTJÄNSTER. Som fastighetsägare kan du bidra till fler urbana ekosystemtjänster. En översyn med verktyget Grönytefaktor ger dig svar på hur stor del av tomten som egentligen är ekoeffektiv. Det finns även flera ekonomiska stöd att söka.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-02-28

Med det Excel-baserade verktyget Grönytefaktor för kvartersmark (GYF), som utvecklades i Tyskland på 90-talet, går det att bedöma hur ekoeffektiv en tomtyta är – alltså hur många ekosystemtjänster den medverkar till.

GYF visar ekoeffektivitet

Faktorer som vägs in i GYF är biologisk mångfald, pollination, dagvattenhantering och mikroklimat, bullerdämpning samt kultur, rekreation och hälsa. 

Metodiken innebär att värdet av en och samma gröna yta – exempelvis ett träd – beräknas ur flera perspektiv. Trädet tar upp koldioxid och avger syre, bidrar till biologisk mångfald, dämpar buller och ger dessutom svalka, skugga och välbefinnande.

I GYF tilldelas alla funktioner en faktor och en area. Dessa värden multipliceras för att få fram den ekoeffektiva ytan. Genom att dividera all ekoeffektiv yta med tomtytan, får man fram tomtens grönytefaktor.

Pengar att söka

Förutom inspiration och erfarenheter från genomförda projekt och beräkningsverktyget, så finns ekonomiskt stöd att söka. Fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta områden kan söka ett ekonomiskt stöd för upprustnng av utemiljöer hos Boverket. I detta ingår aspekter kring ekosystemtjänster.

Det finns också ekonomiskt stöd att söka för kommuner som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer, även det via Boverket. Exempel på stadsgrönska är naturmark, parker, planteringar, stränder, våtmarker och dagvattenanläggningar.

Ansökningsperiod 1 av 2 pågår redan. Läs mer i länken "Sök stödet för grönare städer". Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för ansökan, som kommer att öppnas i början av april.

Ekosystem ett globalt mål

I september 2015 enades världens ledare om 17 globala mål för hållbar utveckling fram till 2030. Med hållbarhet menas såväl social och ekonomisk som miljömässig hållbarhet. Ett av målen handlar om ekosystem och ekologisk mångfald:

”Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund, såsom framhålls i konventionen om biologisk mångfald. En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent. Att ta ansvar för detta åligger utvecklade såväl som utvecklingsländer”.

Text: Madeleine Appelgren