Ekosystemtjänster - film, spel och ny rapport

Sveriges länsstyrelser har under tre år kartlagt svenska landskap för att visa hur fungerade livsmiljöer kan bevaras och stärkas. Nu slutredovisas Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige. Se också Boverkets film om ekosystem i staden.
Närbild på pappersfigurer av en spelplan med ekosystemtjänster. Naturvårdsverkets lekfulla sätt att låta deltagare på konferensen Buidling Sustainability18 få planera sin drömstad. Foto: Anna-Klara Aspegren
Publicerat: 2018-11-01

Det finns en ökad medvetenhet och förståelse för hur viktig den gröna infrastrukturen är för både ekosystemen och oss människor. Eftersom arbetet med grön infrastruktur är väldigt komplext, krävs vilja och intresse hos alla parter för att det ska lyckas. 

Grön infrastruktur handlar i första hand inte om att vi ska skydda mer natur, utan snarare att bli medvetna om var det finns värdefull natur med goda kvaliteter som behöver behållas eller stärkas. Exempelvis behöver man inte avstå från att bygga ett bostadsområde, men man kanske lämnar kvar träd eller låter delar av gräsytorna vara oklippta så att fler växter och insekter kan sprida sig och fler arter trivas.

Kartläggning presenterad

Naturvårdsverket har nyligen rapporterat sin tre år långa kartläggning med konkreta förslag om vad vi kan göra för att stödja och planera in ekosystemtjänster i den bebyggda miljön. Läs mer i länkarna här intill.