Dags för solceller - så här gör du!

Intresset för solceller ökar och som fastighetsägare eller bostadsrättsförening med stor yta till förfogande är det ett bra sätt att minska kostnaderna och satsa på förnybar energikälla. Och tänk smart, står ni inför en takrenovering, passa då på att sätta upp solceller.
Tak tegel solceller byggnadsarbetare. Passa på att installera solcellsanläggning när ni ändå ska renovera taket. Foto Mostphotos
Marit G Engstedt
Publicerat: 2020-02-18

Som fastighetsägare och bostadsrättförening kan man behöva hjälp med hur man ska tänka när det gäller installation av solceller. Här kommer en kortfattad guide hur ni ska gå till väga, som förhoppningsvis får ert företag eller förening att ta steget till en långsiktig och klimatsmart investering. 

Placering

 • Vanlig placering av solcellsanläggning är på taket av en byggnad, monterat på fasaden eller fristående på mark.
 • Skuggning och delvis skuggning kan påverka produktionen av el så välj ytor med så lite skugga under dagen som möjligt.
 • Välj tak och fasad som har minst lika lång livslängd som solcellernas garantitid, ofta 25 år, så behöver ni inte lyfta bort installationen vid framtida renovering.

Riktning

 • Sydväst till sydost ger högst årlig produktion.
 • Öst-västlig riktning ger en lägre årsproduktion men jämnare över dygnet genom att man då kan utnyttja morgon- och kvällssol.
 • På  hemsidan hos din lokala energi- och klimatrådgivning kan det eventuellt finnas en solkarta för just din byggnad. Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når taket och göra en bedömning av var det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. 

 Dimensionering

 • Använd samma solkarta för att uppskatta hur mycket el en anläggning kan producera. 
 • Räkna ut storleken på din anläggning med hjälp av följande exempel: En solcellsanläggning i Sverige, placerad på oskuggad yta, riktad mot söder med 30-50 graders lutning ger ungefär 800-1100 kWh per installerad kW och år. 1 kW upptar ytan av 5-6 kvadratmeter.
 • Har du en verksamhet med hög elanvändning dagtid på sommarhalvåret, till exempel kontor med luftkonditionering, är det gynnsamt med solceller eftersom solel du använder själv har högre värde än överskott av solel som du säljer. Det kan vara bra att ta hänsyn till när du ska välja storlek på anläggningen. 

Ekonomi och lönsamhet

 • Tänk på att en investering av solceller är långsiktigt. En beräknad livslängd på en anläggning, som är rätt installerad och dimensionerad, är cirka 25-30 år.
 • En solcellsanläggning har två potentiella intäktskällor. Solcellsanläggningen ansluts till fastighetens elsystem och den el som produceras används i första hand till fastigheten och ersätter köpt el från nätet. Eventuell överskottsel matas in på externa elnätet och ger intäkter tillbaka. Intäkterna kommer bland annat via elbolag som köper din överskottsel och skattereduktion, vilket kan öka lönsamheten.
 • Du som installerar solceller har även möjlighet till investeringsstöd på 20%, fram till och med 31 december 2020.
 • Ett sätt att utvärdera lönsamheten är att räkna på kostnad per producerad kWh, så kallad elproduktionskostnad (LCoE, levelized cost of energy). Resultatet kan jämföras direkt med förväntad intäkt, eller besparing i form av el som inte köps från nätet. Ett gratis kalkyleringsverktyg finns på Energimyndighetens Solelportalen, se länken här intill.

 Upphandling

 • Du hittar certifierade solcellsleverantörer via branschföreningen Svensk Solenergi. Fråga efter offert hos flera leverantörer för att kunna jämföra pris och villkor. Fråga efter tidigare erfarenheter och referenser och hör med tidigare kunder hur de upplevde samarbetet. Hitta en leverantör och läs om kraven du kan ställa i länkarna här intill.
 • Jämför pris på offerterna baserat på installerad effekt istället för yta. Be om att få offerten uttryckt i kr/kW så har du ett gemensamt jämförelsetal att använda.
 • Installerande företag ska vara ett elinstallationsföretag och det kan du kontrollera genom Elsäkerhetsverkets hemsida Kolla elföretaget. 
 • Mer om hur du upphandlar din solcellsanläggning hittar du i länken här intill.

 Tillstånd och registrering

 • Det kan krävas bygglov för solcellsinstallationer. Information om villkoren finns ofta på kommunens hemsida eller på kommunens bygglovsavdelning.
 • Om din anläggning har en installerad effekt på minst 255 kW ska du betala full energiskatt för elen som används för egen del och det krävs en registrering för energiskatt. Om du äger flera solcellsanläggningar, som var och en har en installerad effekt på mindre än 255 kW men där anläggningarna tillsammans har en installerad effekt på minst 255 kW, ska du betala 0,5 öre/kWh i energiskatt på egenanvänd solel. Om du äger solcellsanläggningar som tillsammans har lägre installerad effekt än 255 kW är de undantagna från energiskatt.
 • Får ditt företag mer än 30 000 kronor per år i intäkter på försäljningen av överproducerad el är det momspliktigt och verksamheten måste momsregistreras.

Anslutning och drift

 • Innan solcellsanläggningen ansluts i elnätet måste elinstallationsföretaget först göra en kontroll av anläggningen och sedan en slutanmälan till elnätsbolaget som i sin tur ska ge sitt godkännande.
 • Nätbolaget kan behöva byta ut elmätaren till en som kan mäta både in- och utmatning av el, innan anläggningen kan tas i drift.
 • Solcellsanläggningar kräver inte mycket underhåll med se till att få en drift- och skötselanvisning för anläggningen från installatören. Utse också en ansvarig som sköter tillsynen av anläggningens produktion.

Solelportalen

Behöver du mer vägledning och råd så titta på Energimyndighetens Solelportalen, se länk. Din kommun har också energi- och klimatrådgivare att fråga och du kan även kontakta en solcellsleverantör direkt. 

Källa: Energimyndigheten och Bengt Stridh, universitetslektor, Mälardalens högskola

MGE