Brister i solcellsinstallation potentiell risk för husägare

Upp till var fjärde svensk solcellsanläggning kan vara installerad av ett företag som inte är registrerat hos Elsäkerhetsverket, visar en rapport från RISE. – Bristande kunskaper hos installatören kan medföra säkerhetsrisker, säger Peter Kovacs, RISE.
Två män installerar solceller på ett villatak. Ett företag som installerar solcellsanläggningar måste vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. Foto: Pixabay.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2020-04-23

Rapporten ”Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift” har tagits fram av forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen, som genomfördes under 2019, visar att merparten av de undersökta anläggningarna hade mer eller mindre allvarliga brister när det gäller elsäkerhet.

– I var fjärde undersökt anläggning gick det inte att fastställa om elinstallationen hade utförts av ett företag som registrerat sig hos Elsäkerhetsverket, något som är ett krav, säger Peter Kovacs på RISE som skrivit rapporten.

Risk för elchock och brand med löst hängande kablar 

Endast fem av de 41 undersökta anläggningarna fick godkänt när det gäller elektriska anslutningar bakom solcellsmodulerna på taken. I elva fall gick det inte att inspektera anslutningarna utan att demontera modulerna och i de resterande anläggningarna förekom allvarliga fel som exempelvis löst hängande likströmsledningar och kontakter.

– Det kan medföra att isoleringen på kablarna skadas. Då kan det bli kortslutning, något som i värsta fall kan orsaka elchock eller brand, säger Peter Kovacs.

Förutom brister när det gäller elektriska installationer, visar undersökningen också att många anläggningar saknade snörasskydd och säkerhetsutrustning för vistelse på tak. Majoriteten av husägarna hade heller inte fått någon fullgod dokumentation över sin solcellsanläggning.

– Exempel på dokumentation är datablad och manual till solceller och växelriktare, ett enkelt el-schema och en instruktion om hur man använder en app för att följa anläggningens elproduktion.

Viktigt med kontroll av anläggningen

I RISE-rapporten framkommer också att ingen av de undersökta anläggningarna hade genomgått en slutbesiktning av oberoende part. Och i endast nio fall gick det att fastslå att installatören utfört en så kallad egenkontroll när solcellsanläggningen var på plats – något som alla elinstallationsföretag är skyldiga att göra enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

– En besiktning av oberoende part kostar omkring 10 000 kr. Många småhusägare kan nog tycka att den kostnaden är för stor i förhållande till investeringen, dessutom kan det vara svårt att hitta en kvalificerad besiktningsperson. Därför är installatörens egenkontroll så viktig, säger Peter Kovacs.

Är denna undersökning representativ för mindre solcellsanläggningar överlag? 

– Den kan finnas en viss snedfördelning i urvalet, eftersom vi på grund av GDPR-regler fick leta efter anläggningsägare på sociala medier och via olika utskick. Det är möjligt att vi fått in ett överskott på anläggningar där ägarna av olika anledningar varit missnöjda. För att få ett statistiskt säkerställt resultat krävs ett större urval, men denna undersökning pekar på brister som garanterat förekommer på fler ställen, säger Peter Kovacs.

Nytt investeringsstöd till solceller i vårbudgeten

Under de senaste åren har omkring 44 000 nya solcellsinstallationer gjorts i Sverige, varav omkring 19 000 under 2019. Många av dessa sitter på villatak runt om i landet och fler lär vara på gång – i vårbudgeten 2020 anslog regeringen ytterligare 200 miljoner kronor i investeringsstöd till solceller. En i grunden positiv utveckling, men det finns alltså en del varningstecken. En slutsats från RISE undersökning är att det finns ett stort utbildningsbehov hos såväl solelinstallatörer som traditionella elinstallatörer för att öka säkerheten runt anläggningarna.

Under våren 2020 startar RISE, på uppdrag av Energimyndigheten, ett nytt test av solcellssystem för privatpersoner. Resultaten i sin helhet kommer att presenteras under första halvåret 2021, men delredovisningar kan komma redan i höst.

Dags för solceller? Tänk på det här:

  • Be om information från ditt försäkringsbolag, kommunen, elnätsbolag och räddningstjänst om vilka regler och föreskrifter som gäller för den typ av solcellsanläggning du planerar för.
  • Kontrollera att företaget som ska installera anläggningen är registrerat för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar” hos Elsäkerhetsverket. Det är ett krav som gäller för såväl likströms- som växelströmsinstallation.
  • Försäkra dig om att elinstallationsföretaget som utför arbetet förser anläggningen med nödvändig dokumentation, märkning och varselmärkning.
  • Som anläggningsinnehavare är du skyldig att fortlöpande kontrollera att elanläggningen ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada.
  • Utöver den fortlöpande kontrollen, bör man kalkylera för att med vissa tidsintervall göra en mer omfattande kontroll. Anlita ett registrerat elinstallationsföretag för denna kontroll.

Källa: Elsäkerhetsverket

 

Fakta om rapporten

Rapporten ”Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift” har tagits fram av forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, på uppdrag av Energimyndigheten.

Rapporten redovisar status för 41 solcellsanläggningar som har under 50 kW installerad effekt och har monterats åren 2011–2018. I undersökningen ingick både traditionella solcellsmoduler och sådana som integrerats i byggnaden, exempelvis i takmaterial.

Ett fåtal av de undersökta anläggningarna finns på lantbruks- och industrifastigheter och bostadsrättsföreningar, flertalet sitter på småhus runt om i landet.

Läs ”Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift” i sin helhet här nedan.