Boverket stöttar satsning på gröna städer

Ätbara parker, landskap för fjärilar och grönblåa stråk – det är några exempel på hur svenska kommuner med hjälp av statsbidrag ska få in fler ekosystemtjänster i stadsmiljö. Hösten 2018 beviljade Boverket 135 miljoner till 50 kommuner från norr till söder som gör gröna satsningar
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-11-14

Boverkets ”Bidrag för grönare städer” har delats ut två gånger under 2018. När andra ansökningsomgången var klar i september, stod det klart att 50 kommuner får dela på sammanlagt 135 miljoner kronor för att främja grönska och ekosystemtjänster i stadsmiljö.

Bättre mikroklimat med träd

Många projekt fokuserar på att ge människor nya och bättre möjligheter att uppleva och ta del av grönska. Andra fokuserar på att reglera mikroklimat genom trädplantering – under en värmebölja kan träd i stadsmiljö sänka temperaturen genom att både skugga och avdunsta flera hundra liter vatten per dygn. Och regnar det så minskar risken för översvämning med gröna ytor.

– En utmaning i miljöer med mycket hårdgjorda ytor är dagvattenhanteringen. Därför ingår exempelvis åtgärder som att anlägga dagvattendammar, diken och nedsänkta ytor för skyfallshantering i många ansökningar, säger utredare Sarah Damberg på Boverket.

Många fördelar med ekosystemtjänster

Satsningar på ekosystemtjänster i stadsmiljö ger i allmänhet flera fördelar – ett grönt promenadstråk ger avkoppling, dämpar buller, renar luften, tar hand om regnvatten och ger förutsättningar för insekter och småfåglar.

Ett exempel är Blendas backe i Älmhult som med hjälp av bidrag från Boverket ska utvecklas till en ”ätbar park” med över 40 olika sorters buskar och träd med ätliga bär och frukter. I Örebro ska gamla slåtterängar restaureras och urbana ängsmarker anläggas under parollen Fjärilens landskap, medan Sollentuna kommun satsar på att knyta ihop skogsområden till ett blågrönt stråk där natur och vatten gynnar både människor och djur.

Text: Madeleine Appelgren