Bostadshuset designat för cyklister

Klippern 4 ligger i Västra Hamnen i Malmö och består av 55 lägenheter och en hotelldel. Fastigheten har parkeringstal noll. Går det verkligen att bygga nyproduktion med parkeringstal noll?
Författare: Aurora Övereng, IVL Svenska Miljöinstitutet
Publicerat: 2020-12-10

Klippern 4, eller Ohboy som den också kallas, är ett bostadshus i Malmö där Hauschild + Siegel har varit både arkitekt, byggherre och hyresvärd. Fastigheten är Sveriges första bostadshus för cyklister och har parkeringstal noll, med undantag för en parkeringsplats för rörelsehindrade.

Projektet grundades på att byggherren önskade tillgodose Malmö stads behov. Malmö stad har som strategi om att bygga en tätare stad och när Hauschild + Siegel tog kontakt med Malmö stad för att undersöka möjligheten för att bygga Klippern 4 var kommunen positiv. Byggherren fick insyn i resvaneundersökningar som Malmö stad hade genomfört för att se vilka lösningar som kunde bidra till stadens strategi.  

Målgruppen för fastigheten är framförallt personer som väljer att leva utan bil. Idén är att utmana parkeringsnormen för att skapa ett utrymme för att utveckla nya alternativ i staden. I bostadshuset bor det många unga personer och flera barnfamiljer, även ett fåtal studenter och pensionärer. Hyresrätterna varierar mellan storleken 1–5 rum och kök, men största delen av lägenheterna är tvåor.  

Ett boende med mobilitetstjänster

Som nämnt ovan är fastigheten Klippern 4 är ett projekt med parkeringstal noll. Genom att inte bygga några parkeringsplatser (undantag för en p-plats för rörelsehindrade) har byggherren gjort besparingar. Pengarna användes istället för att bekosta mobilitetstjänster för boende under de 10 första åren.

Fastigheten är byggd i syfte att underlätta för cyklister och för att de boende inte ska behöva äga en bil. De mobilitetstjänster som bekostas av byggherren är cykelpool i fastigheten med olika typer av cyklar så som elcyklar, vikcykel och lådcyklar. Det finns även en väderskyddad cykelparkering men huset är också byggt så att det ska vara enkelt att ta med sin cykel upp till lägenheten. Hissarna är extra stora för att en lådcykel ska få plats.

Medlemskap i bilpool ingår i hyran och det samma gäller rabatterade kollektivtrafikresor med Skånetrafiken genom förladdade kollektivtrafikkort. Hauschild + Siegel, byggherren, laddar korten med pengar varje år under de första 10 åren.

I en enkätundersökning som genomfördes av Hauschild + Siegel 2017, ca ett år efter första inflyttning, svarade 44 av de 55 boende. Resultaten visar att två tredjedelar av de boende har ändrat sina resvanor efter inflyttningen och att den vanligaste ändringen var en ökad användning av cykel som färdmedel. Den mest använda mobilitetstjänsten var kollektivtrafikkortet med reskassa, därefter kom cykelparkeringen utanför lägenhetsdörren samt möjligheten att ta med sin cykel upp till lägenheten.

Lärdomar om resvanor

Ett tydligt koncept var en framgångsfaktor. Genom att kommunicera konceptet med fastigheten kunde de boende fatta medvetna beslut om de önskade bosätta sig här. Hauschild + Siegel säger att även om de bygger hus som är tänkta att underlätta för folk att ändra sina resvanor så beror utfallet i slutändan på hur de som bor där väljer att leva sina liv.

I ett examensarbete från SLU genomfördes en uppföljningsundersökning år 2019 som visade att på frågan om förändrade transportvanor svarade 45 procent av respondenterna att, ja, de har gjort ändringar i sina transportvanor. De nya transportvanorna visade sig framförallt bestå av en ökad användning av cykel. De boende uppger också att de promenerar mer och använder bil i mindre utsträckning.

Reportaget bygger på IVL rapport C 276 ”Sänkt p-tal som drivkraft för attraktiv stadsbyggnad och hållbar mobilitet samt examensarbete ”Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet”

 

Några tips och råd

  • Se över stadens/kommunens behov gällande till exempel förtätning eller klimat- och energimål.
  • Systemtänk - tänk på hela kedjan av behov och vad som kan stå som hinder för genomförande av en åtgärd. Exempel från OhBoy, cykeln ska kunna tas hela vägen till kylskåpet. Detta innebär att allt som byggs måste byggas för att möjliggöra detta.
  • Genomför årlig uppföljning av åtgärdernas aktualitet/relevans för de boende.
  • Erbjud ett smörgåsbord av andra mobilitetslösningar som kan passa flera människor i alla åldrar.
  • Ha ett tydligt koncept innan start och kommunicera detta utåt.

Faktaruta

Fastighetens läge: Västra Hamnen, Malmö

Fastighetens namn: Klippern 4, OhBoy

Byggår: 2016/2017

Antal lghtr/: 55 lägenheter (hyresrätter) + hotelldel

Åtgärden/problemet: tätare städer/P-tal noll

Ekonomiska fakta: Insparade medel från att inte bygga parkeringsplatser finansierade mobilitetstjänster för de boende i 10 år.

Klimatfakta: För en person som bor i fastigheten har byggherren estimerat ett CO2-utsläpp på 1,75 ton koldioxid/år jämfört med genomsnittssvenskens 4,75 ton koldioxid/år.

Framgångsfaktorer: Parkeringstal noll