Bättre att renovera än att riva

Våra miljonprogramshus från 60-talet behöver energirenoveras, de läcker värme genom fönster, fasad och vind. Med förbättrat klimatskalet och installerat FTX-system kan energianvändningen minskas. Det kan innebär stora investeringar men är ändå mer kostnadseffektivt än att riva och bygga nytt.
Husfasad som renoveras med byggnadsställning utanför. Foto Mostphotos
Marit G Engstedt
Publicerat: 2019-12-04

I sin doktorsavhandling beskriver Lina La Fleur, vid Linköpings Universitet, att det finns flera faktorer som gör att man som fastighetsägare väljer en renovering. Det kan vara vattenläckage, dålig inomhusmiljö eller ren försköning. Sedan finns faktorer som miljömedvetenhet och energieffektivisering också. För att kunna nå det nationella klimatmålet till 2045 att ha nollutsläpp av växthusgaser från byggsektorn är det nödvändigt att lägga till just energieffektiviseringen som en del av en renovering.

Energimålen negligeras

Trots att många bostadsbolag har energieffektiviseringsmål visar det sig att få använder sig av dem i praktiken. Att den ligger högt upp på agendan, ofta på andra plats, betyder ändå inte att den får uppmärksamhet i planeringen för en renovering. Snarare är det gamla erfarenheter som tas i beaktan vid planeringsbordet. Ekonomin spelar självklart också en stor roll i beslutsfasen. Samtidigt kan målet för en renovering inte alltid innebära en ekonomisk vinst, det kan också finnas nödvändiga miljömässiga incitament.

Jämförda livscykelkostnader

I sin avhandling har Lina La Fleur undersökt effekterna på energianvändning och inomhusmiljö när ett flerbostadshus från miljonprogramstiden 1961 renoverades. Genom att ställa olika nivåer av energibesparing vid renovering mot varandra visar La Fleur på hur man kan optimera för att se vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva ur husets livscykelperspektiv.

Behov av renovering

Husets stod i oundvikligt behov av renovering och underhåll av fasad, fönster och värmesystem på grund av sin ålder. I avhandlingen analyseras vilka energieffektiviserande åtgärder som kan och bör genomföras, utöver underhållsrenovering.  Som ett alternativ till en omfattande energirenovering anges rivning av befintligt hus och nybyggnation av ett hus där man använder mer energieffektiv teknik och moderna material från början.

Alla åtgärder innebar kostnader

Att utöver underhåll också förbättra energiprestandan hos byggnaden innebar höga investeringskostnader. Vindsisoleringen var en förhållandevis billig åtgärd att genomföra, då den studerade byggnadens vind redan hade relativt bra isolering. Denna åtgärd gav begränsad effekt. Fasadisolering krävde en större investering, men den hade också större potential att minska energianvändning på grund av den stora fasadytan. Den största besparingen åstadkoms genom byte av frånluftsventilation till ett ventilationssystem med värmeåtervinning, ett så kallas FTX-system. Husets stora antal av smålägenheter innebar stora förluster via frånluftsventilationen. Alternativet att riva och istället bygga en ny byggnad skulle innebära kostsamma utgifter för rivning och bortforsling av material.

Energirenoveringen blev vinnare

Tack vare sitt nya förbättrade klimatskal blev huset mer energieffektivt. Genom fönsterbyte och isolering av fasad och vind samt byte till ett FTX-system minskade uppvärmningsbehovet med 44 % och gav en förbättring av inomhusmiljön. Inomhustemperaturen blev högre och de boende uppfattade temperaturförhållanden, luftkvalitet och bullersituationen som bättre efter renoveringen. Ur livscykelkostnadsperspektiv skulle en underhållsrenovering räcka men energirenoveringen gav flertalet positiva utkomster och främst står miljövinsterna. I slutsatsen av undersökningen visade det sig dessutom att det var mer kostnadseffektivt för huset att energirenovera istället för att riva och bygga en ny byggnad.

Att tänka på som fastighetsägare:

  • Analysera förutsättningar och renoveringsbehovet i den aktuella byggnaden.
  • Jämför olika energieffektiviserande åtgärder och hur de påverkar byggnadens livscykelkostnader. Kanske kan eller bör ett energisparande mål vara högre än ett ekonomiskt?
  • Frånluftsventilerade hus har ofta stora värmeförluster. Om möjligt, överväg att byta till ett FTX-system som ger både energibesparing och ett förbättrat inomhusklimat.
  • Ta tillfället i akt. Byggs en ställning upp för putsning av fasad kan det vara kostnadseffektivt att samtidigt tilläggsisolera.

MGE