Allmännyttan satsar på social hållbarhet

Två större forskningssatsningar mot segregation startar i dagarna. Dels "Allmännyttans innovationslabb" och dels ett femårigt projekt som bygger vidare på tidigare resultat från "Nyttan med allmännyttan".
Gårdstenbostäder har jobbat för att stärka de boende och skapa nya strukturer. I januari 2018 invigdes de nya husen på Kryddhyllan vid Kaneltorget i Gårdsten, Göteborg. Bild: Gårdstenbostäder
Publicerat: 2018-04-06

ALLMÄNNYTTANS INNOVATIONSLABB: Med stöd från Vinnova börjar nu det praktiska arbetet med Allmännyttans Innovationslabb. Projektet startade i december 2017 och ska pågå under två år.

Fokus ligger på minskad långtidsarbetslöshet, förbättrade skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet. Målet är att hitta metoder och verktyg som ska löka integrationen och bidra till en positiv samhällsutveckling i svenska utanförskapsområden. 

SABO-vd: "Fler kan göra mer"

SABO står bakom Allmännyttans Innovationslabb, som beviljats 4,8 miljoner kronor inom ramen för Vinnovas program ”Social innovation mot segregation”. I programmet satsas totalt 25 miljoner på olika innovationslabb som ska få fram nya metoder för att minska segregationen.

– De allmännyttiga bostadsföretagen tar redan i dag ett stort socialt ansvar, men vi vill och kan göra mer nu när det svenska samhället står inför stora utmaningar. Med projektet vill vi också göra det möjligt för fler att göra mer, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

– Om Sverige ska lyckas med inkludering, integration, utbildning och sysselsättning behöver vi vara många som tar ansvar och driver utvecklingen framåt. Därför är det mycket välkommet att Vinnova stödjer arbetet, liksom våra samarbetspartners.

Goda exempel analyseras

I Allmännyttans Innovationslabb deltar förutom SABO även Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Norrköpings kommun, Hyresbostäder i Norrköping och Sustainable Innovation.

"Det här projektet har potential att göra stor skillnad."

Yasmina Ganse, Sustainable Innovation 

– Det här projektet har potential att göra stor skillnad. Vi vill skapa en kunskapsbas och underlätta för alla som vill engagera sig och bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Yasmina Ganse, projektledare på Sustainable Innovation.

Under projekttiden kommer en mängd goda exempel från de allmännyttiga bostadsbolagen att samlas in och analyseras. Fyra utvalda verksamheter ska utvecklas och utvärderas inom projektet, för att sedan spridas nationellt. Slutrapport från Allmännyttans Innovationslabb kommer i december 2019.

Akademi och allmännytta i samarbete

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN: I Malmö och Göteborg går samtidigt startskottet för ett femårigt forskningsprogram på samma tema, där man ställer sig frågan: Vilken roll kan allmännyttan lokalt spela för att gynna mer jämlik tillväxt och mer jämlika levnadsvillkor i städerna?

Satsningen är ett samarbete mellan Malmö universitet, Förvaltnings AB Framtiden och MKB Fastighets AB och bygger vidare på erfarenheterna från det nationella forskningsprojektet "Nyttan med allmännyttan".

Långsiktig insats för hållbar bostadsförsörjning

Forskningen ska studera och analysera allmännyttans handlingsutrymme, strategier och praktiker för att skapa mer jämlika levnadsvillkor i Göteborg och Malmö.

"En mer långsiktig och sammanhållen forskningsinsats kring allmännyttans roll i de två storstädernas strävan att uppnå en hållbar bostadsförsörjning"

Tapio Salonen, Malmö Universitet

– Detta forskningsprogram möjliggör en mer långsiktig och sammanhållen forskningsinsats kring allmännyttans roll i de två storstädernas strävan att uppnå en hållbar bostadsförsörjning, säger Tapio Salonen vice rektor Malmö universitet.

"Nyttan med allmännyttan" visade att de kommunala bostadsbolagen har ett betydande handlingsutrymme, men också att det finns påtagliga lokala skillnader.

Identifiera dagsläget och driva framtidsfrågor

– Som Sveriges största allmännytta har vi en viktig roll och ansvar för att göra skillnad i praktiken. För att lyckas fokuserar vi på tre områden: nyproduktion, varsam renovering och social hållbarhet i våra utvecklingsområden. Det innebär att vi behöver driva och lyfta komplexa frågor för framtiden men också identifiera konkreta och praktiska frågor i dag, säger Martin Blixt, tf vd Förvaltnings AB Framtiden.

Text: Madeleine Appelgren, Anna-Klara Aspegren Källor: SABO m fl

Bild: Gårdstensbostäder

Bildtext: Gårdstenbostäder har jobbat för att stärka de boende och skapa nya strukturer. I januari 2018 invigdes de nya husen på Kryddhyllan vid Kaneltorget i Gårdsten, Göteborg.