Alla har nytta av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Nylanserade verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, beräknar byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. – Nu finns det inget som hindrar marknaden att börja ställa krav på klimatförbättringar, säger projektledare Martin Erlandsson.
Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-03-15

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet och lanserades i februari i år. Det är ett kostnadsfritt verktyg utvecklat för att användare utan expertkunskaper på ett enkelt sätt ska kunna ta fram en klimatdeklaration för byggnader.

Klimatdata för byggvaror

I BM finns en databas med klimatdata för de vanligaste materialen i byggsektorn. Vid lanseringen fanns omkring 150 olika byggresurser som betong, sågade trävaror och gipsskivor i databasen. Verktyget är utvecklat för byggprocess, det vill säga nybyggnad, ombyggnad, renovering eller tillbyggnad.

BM har anpassats för att klara kraven i Miljöbyggnad 3.0 som lanserades 2017 men är inte begränsat till den tillämpningen. En standardiserad klimatberäkning i BM omfattar hela byggskedet och alla byggdelar ovanför dränerande lager. Med hjälp av mängdberäkning för en byggnad och data i BM går det alltså att få fram klimatpåverkan från materialproduktion, transporter och byggproduktion för de material som ingår i byggnaden.

– Det är den omfattning som krävs för att göra en grundläggande jämförelse mellan olika alternativ, säger projektledare Martin Erlandsson, Senior Researcher på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kravförslag om klimatdeklaration

Arbetet med att ta fram verktyget inleddes 2016 och har skett i samarbete med KTH, Passivhuscentrum, Bjerking, BASTA, Byggvarubedömningen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Gavlefastigheter, Sveriges Centrum för Nollenergihus och Stockholms stad.

I januari 2018 föreslog Boverket i en rapport att klimatdeklaration ska krävas för all nybyggnation framöver – ett steg på vägen för att nå det nationella målet om ett klimatneutralt Sverige 2045.

Referensdatabas för byggnader

Med BM går det enkelt att beräkna klimatpåverkan från produkter som är tänkta att ingå i en byggprocess. För varje användare som spar resultaten för en byggnads klimatdeklaration så växer statistikdatabasen i BM.

– På så sätt blir det en referensdatabas med klimatprestanda för olika slags byggnader som kan användas för att göra jämförelser. Vi hoppas nu att det är många som gör beräkningar i verktyget. Det blir spännande att se vad ett medelvärde på klimatpåverkan blir och hur det utvecklas över tid, säger Martin Erlandsson, som ser flera olika användningsområden för BM.

Stöd och fördelar för många

För beställare är det ett verktyg och en metod för att ställa krav inför en klimatdeklaration för en byggnad. Det fungerar också som ett beräkningsstöd för byggherrar och entreprenörer för att dels analysera miljöpåverkan, dels göra förbättringar.

Även materialtillverkare kan ha nytta av BM, understryker Martin Erlandsson.
– Material med en miljövarudeklaration EPD kan användas istället för de generiska miljödata som finns i BM. Det kan ge marknadsfördelar och ökad försäljning för tillverkare med konkurrenskraftig miljöprestanda på sina material.

Praktiskt verktyg för fastighetsägare

Fastighetsägare som planerar en renovering eller om- och tillbyggnad, har ett praktiskt verktyg i BM.

– I en uppdragsbeskrivning ska byggherren ställa krav på att åtgärden ska klimatdeklareras. Det är klokt att begära in ytterligare ett ”grönt” anbud med ett klimatförbättrat alternativ, säger Martin Erlandsson.

– Vid utvärderingen av anbuden vinner det alternativ som ger mest klimatnytta per investerad krona. I BM förutsätts att det finns grundläggande funktionskrav som alla alternativ måste uppfylla, så att anbuden går att jämföra.