Sänkning av returtemperaturer genom laststyrning

Distribuerat styrsystem används för att se effekter på returtemperaturer från fjärrvärmecentraler under laststyrning. Samarbete mellan ”intelligenta” fjärrvärmecentraler kan ge positiva effekter utan att komforten försämras.

För att sänka returtemperaturen från fjärrvärmecentraler, läggs fokus vanligen på rätt dimensionering och optimal reglering av fjärrvärmecentralerna. I projektet undersöks om laststyrning under perioder av hög last också kan resultera i sänkta returtemperaturer.

Syftet är att öka fjärrvärmens konkurrenskraft genom att använda en laststyrningsme­tod för att bland annat uppnå sänkta returtemperaturer. Ett implementerat och driftsatt system i Fridhemsområdet i Karlshamn har använts för att genomföra praktiska fältförsök.
I bostadsområdet Fridhem kan laststyrningssystemet styra effekten mellan de 14 bostadshusen och kapa effekttoppar genom att styra över effekt från radiatorkretsar till tappvarmvattenkretsar.

Resultat

Resultaten av fältförsöket, som pågick under en månad, visade bland annat att medelreturtemperaturen var 2,1 grader lägre vid den tid på dygnet då laststyrningen pågick, jämfört med övrig tid. Vanligen ökar annars returtemperaturen något under höglastperioder. Fjärrvärmeflödet in till fastigheterna minskade också kraftigt. Vidare minskade energiförbrukningen med cirka sju procent. Inga boende klagade över sämre värmekomfort under laststyrningen, som endast minimalt påverkade inomhustemperaturen.

Nytta

Förespråkare för laststyrning brukar framhålla en lång rad fördelar, både för fjärrvärmeleverantörer och kunder. Exempelvis nämns att det kan bidra till att minska förbränningen av fossila bränslen, samt möjlighet att öka antalet kunder utan att öka produktionskapaciteten.

Resultaten visade att man kan få sänkta returtemperaturer vid perioder då lasten är hög. Sänkt returtemperatur leder exempelvis till ökad effektivitet i produktionsenheter samt minskad kostnad för distribution.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Sänkning av returtemperaturer genom laststyrning

Författare

Wernstedt, Fredrik; Johansson, Christian; Wollerstrand, Janusz

Publiceringsår

2008

ISBN

978-91-7381-007-4

Annat rapportnummer

Rapport 2008:2

Deltagande organisationer

Blekinge Tekniska Högskola; Lunds Tekniska Högskola; Svensk Fjärrvärme; Energimyndigheten

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Publicerat: 2019-07-04