Framtida lågenergibyggnader

Projektet syftar till att övervinna hinder kopplade till energieffektivisering i flerbostadshus i Europa.

Totalt genomförs 24 fallstudier på flerbostadshus i Europa. Utifrån åtgärdsförslag från energideklarationerna och projektpartners ges stöd åt byggnadsägarna under, i första hand, beslutsprocessen. Ett webverktyg som ger mer teknisk och ekonomisk information om energieffektivisering och åtgärdsförslag har tagits fram inom projektet och testas på fallstudierna. I Sverige arbetas med fyra bostadsrättsföreningar i Visby innerstad, deras läge i världsarvet gör att de alla är skyddade som kulturhistoriskt värdefulla, vilket ställer högre krav på varsamhet vid åtgärder.

Resultat

Ett flertal energieffektiviserande åtgärder har genomförts under projekttiden, andra har det fattats beslut om att genomföra senare. Projektet tar fram metoder för att införliva ett helhetsperspektiv och genomför informationsinsatser kring bland annat investeringskostnader och återbetalningstid. Dessa kan i förlängningen ligga till grund för utformning av policies och styrmedel i Europa.

Nytta

Bostadsrättsföreningar och andra ägare av flerbostadshus ges möjlighet att fördjupa och tillämpa den information som finns i energideklarationen. Såväl ägare som boende ska kunna få ett helhetsgrepp om besparingspotentialen i byggnaderna.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Titel

Improving the energy efficiency of apartment blocks - Low Energy Apartment Futures (LEAF)

Publiceringsår

2017

Förlag

European Union

Rapportör

Eriksson Petra

Kontaktuppgifter rapportör

petra.eriksson@konstvet.uu.se
Publicerat: 2019-07-05