Drivkrafter bakom inträngning av regn i skadade fasader

Arbetet redogör för regntätheten hos fasader med fasaddetaljer och vilka inläckageflöden som kan förväntas. Resultaten visar på inläckage i mer än 90 % av alla studerade fasader och i mer än 60 % av alla anslutningar mellan fasad och fönster.

Regnvatten läcker in i ytterväggar och fasader i större eller mindre utsträckning men det saknas emellertid specifika uppgifter om bland annat hur stora mängder vatten som tränger in. Detta innebär stora risker för inblandade parter i form av bland annat fuktrelaterade skador, innemiljöproblem och att inte energieffektiviteten nås.

Syftet är att öka kunskapen om drivkrafterna för inläckage och ta fram mer data om regntäthet, inläckageflöde samt att utveckla en ny beräkningsalgoritm för inläckageflöde för att kunna göra mer exakta två- eller tredimensionella fuktberäkningar. De använda metoderna är bland annat fältmätningar, laboratoriemätning vid fullskaleförsök och småskaliga experiment. Empiriska värden har legat till grund för framtagning av en ny algoritm.

Resultat

Resultaten visar på inläckage i mer än 90 % av alla studerade testväggar och i mer än 60 % av alla anslutningar mellan fasad och fönster. En anledning till varför det inte framkommit någon markant skillnad i resultat mellan oventilerade och ventilerade tryckutjämnade fasader är förmodligen på grund av att många otätheter återfinns vid utstickande detaljer, oberoende av fasadsystem, som ger upphov till att vatten däms upp och ger ett betydligt hydrostatiskt tryck. Resultaten visar att vid provningar och experimentella försök ligger ofta inläckageflödet omkring 0,5 till 2 procent, per otäthet, av vattenbelastningen per enhetsbredd av fasaden (tumregel). Detta avser noggrant monterade fasader. Det tyder på att även om montaget görs noggrant så finns det ändå små, dolda eller osynliga otätheter. Därför bör punktinläckage genom det yttersta skiktet vara med vid fuktdimensionering av ytterväggar.

Nytta

Ger ökad förståelse för varför, hur och hur mycket fasader läcker och att de vanligtvis är otäta. Kunskapen är viktig för att kunna göra korrekt fuktdimensionering och därmed undvika fuktproblem.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Driving rain tightness, intrusion rates and phenomenology of leakages in defects of facades: A new calculation algorithm

Författare

Olsson, Lars

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-7597-813-0

Annat rapportnummer

4494

Kontaktuppgifter författare

lars.olsson@ri.se

Deltagande organisationer

Chalmers tekniska högskola, SBUF, RISE

Rapportör

Olsson, Lars

Kontaktuppgifter rapportör

lars.olsson@ri.se
Publicerat: 2019-07-04