Demonstrationsprojekt inom effekt och laststyrning

En demonstrationsinstallation har gjorts i två fjärrvärmesystem i syfte att studera operatörskontrollerad styrning av effekt- och energiuttag. Projektet visar att fastigheternas energiförbrukning sänks utan att komforten försämras.

Konsumtionen styr vilken effekt fjärrvärmeleverantören levererar. Tanken med last- och effektstyrning är att efterfrågesidan kan utgöra en effektreserv vilken man vid valda tillfällen kan nyttja för att reducera förbrukningen istället för att producera mer energi.

 

Försök med ett distribuerat styrsystem i ett bostadsområde har visat att det är möjligt att få goda systemresultat när det gäller effekt- och laststyrning genom att låta fjärrvärmecentralerna i hus kommunicera med varandra och samarbeta kring effektreduktioner.

 

Syftet med demonstrationsprojektet är att verifiera nytta med effekt- och laststyrning i fjärrvärmenät under kommersiella former. Demonstrationsprojektet utförs på två olika orter, dels i Stockholm och dels i Västerås. Det installeras även ett system i Linköping. Resultat av demonstrationsprojektet bygger därmed på driftsdata från installationer inom olika fjärrvärmenät.

Resultat

Resultatet visar att systemet minskar effektuttaget med närmare 20 % i samband med de högsta effekttopparna. Detta värde är dock långt ifrån den maximala kapaciteten som ligger på ca 70 % av det totala effektuttaget för uppvärmning av de anslutna fastigheterna.

 

Systemet visar även en tydlig tendens att sänka energiförbrukningen i de medverkande fastigheterna utan att komforten upplevs som försämrad. I ett av fjärrvärmesystemen sänks den totala energiförbrukningen över de ingående fastigheterna med ca 7,5 %.

Studien visar även att det är komplicerat att kontrollera effektuttaget genom förändringar av temperatur i värmesystemets sekundärkrets i värmesystem där ventilationen har en betydande påverkan på inomhusklimatet. Den här typen av system finns ofta i offentliga byggnader såsom skolor.

Nytta

Förmågan att styra effektuttaget hos kunderna skapar möjlighet att optimera produktionsstrategier och ger upphov till fördelar som ytterligare stärker fjärrvärmens miljömässiga och ekonomiska konkurrenskraft. Exempelvis möjliggör det att det går att utnyttja baslastpannor till en större andel av den totala producerade mängden energi, istället för att använda spetslast. Att använda baslast istället för spetslast är fördelaktigt ur både ekonomiska och miljömässiga perspektiv, då spetslast i hög grad drivs av kostsamma fossila bränslen som frigör en stor mängd koldioxid.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Demonstrationsprojekt inom effekt och laststyrning

Författare

Wernstedt, Fredrik; Johansson, Christian

Publiceringsår

2009

ISBN

978-91-7381-041-8

Annat rapportnummer

Rapport 2009:26

Deltagande organisationer

NODA Intelligent Systems; Svensk Fjärrvärme

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Publicerat: 2019-07-04