Kemikaliesmarta materialval i skolan ger mätbara resultat

En helt kemikaliefri inomhusmiljö är omöjlig att nå, men genom planering och medvetna val kommer man långt. Det visar IVL-projektet ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola” och Stockholms-förskolan Hovet som byggts med byggprodukter som är miljöbedömda genom Byggvarubedömningen.
Publicerat: 2019-01-08

 Bakom pilotstudien ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola” står IVL Svenska Miljöinstitutet som i samarbete med Skolfastigheter i Stockholm (SISAB), Miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholms universitet har undersökt tre olika förskolor.

– Vi har kartlagt ämnen som finns i luft, i damm och i material från framförallt golv och mattor, säger Sarka Langer, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Systematiskt arbete för kemikaliesmarta val

SISAB har under flera år arbetat för att minska mängden skadliga kemikalier i förskolor och skolor genom sina egna miljöstyrningsrutiner, där Byggvarubedömningen används som ett verktyg för kemikaliesmarta val av byggmaterial. I förskolan Hovet, belägen i Liljeholmen i Stockholm, har man också sett över verksamheten enligt ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola” som är utarbetad av miljöförvaltningen i Stockholm. 

Låga halter ftalater och flamskyddsmedel

I studien av Hovet kartlades förekomsten av flyktiga organiska ämnen i luften och så kallade semiflyktiga organiska ämnen i luft och damm från förskolans innemiljö. Dessutom togs materialprover på ett golv, en matta och en madrass för barnens vilopaus. Resultaten jämfördes med andra studier av inomhusluft och det visade sig att halterna av organiska ämnen var lägre, och i vissa fall mycket lägre, på förskolan Hovet. Bland annat förekom ftalater – så kallade mjukgörare som ofta finns i plast- och gummiprodukter – i ytterst låga halter. 

Krav sätter press på tillverkarna

En viktig slutsats av studien är att förbud och regleringar av såväl de konstaterat farliga ftalaterna som bromerade flamskyddsmedel (PBDE och HBCD) har gett resultat.

– Det är verkligen glädjande och ett bevis på att våra krav på kemikaliesmarta materialval har gett önskat resultat. När vi blir fler och fler som ställer krav så ser vi också att det sätter press på tillverkarna så att de tar fram nya och bättre produkter, säger Ulrika Broman, hållbarhetsstrateg på SISAB.