Hälsopåverkan av byggmaterial fortfarande relativt outforskat

Det finns fortfarande få vetenskapliga studier som gäller hormonpåverkan och cancerutveckling relaterat till emissioner från byggmaterial i inomhusmiljö – detta trots att hundratals olika organiska ämnen finns i våra hem. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning ”Kemikalier i inomhusmiljön”.
Folkhälsomyndighetens “Kemikalier i inomhusmiljön” slår fast att det ännu finns få studier som undersökt effekten av exponering från inomhusmiljön när det gäller hormonpåverkan och cancerutveckling.

När hus byggs eller renoveras, används en mängd olika produkter med olika innehåll. En del klassas som miljö- eller hälsofarliga, till exempel många färger, förtunningsmedel och isoleringsmaterial. Enligt Boverkets Miljöindikatorer stod bygg- och fastighetssektorn år 2015 för 9 procent av de hälsofarliga kemikalier som årligen används i Sverige. Till det kommer produkter som räknas som miljöfarliga, och där står bygg- och fastighetssektorn för ca 4 procent av Sveriges totala användning.

Terpener och ftalater vanliga i bostäder

Folkhälsomyndighetens rapport ”Kemikalier i inomhusmiljön” redogör för befintlig vetenskaplig litteratur om hälsopåverkan från byggnads- och inredningsmaterial i vanliga inomhusmiljöer. Sammanställningen tar upp olika kemikalier och ämnen som kan förekomma i byggnader, exempelvis terpener som är vanliga i Sverige eftersom det finns mycket barrträ i byggnader, möbler och inredning. Ett annat exempel är ftalater som bland annat används som mjukgörare i plastmaterial.

Få studier om hormonpåverkan och cancer

Renovering och ombyggnad av inomhusmiljön kan resultera i emissioner av kemikalier från de nya materialen. Enligt ”Kemikalier i inomhusmiljön” har en rad studier påvisat samband mellan invändig målning i bostaden och astma eller astmatiska symptom, men även huvudvärk och trötthet. Ett antal studier finns också gällande byggmaterial och luftvägsproblem, allergier och "sjuka hus”-syndromet, SBS.  Men av rapporten framgår att det ännu finns mycket få studier som gäller exempelvis hormonpåverkan och cancerutveckling relaterat till inomhusmiljö.  Detta trots att det enligt Kemikalieinspektionen kan finnas över 6 000 olika organiska ämnen i en typisk innemiljö, varav ungefär 500 kan härledas till byggprodukter.

Initiativ för giftfri miljö

I samråd med Boverket, Folkhälsomyndigheten och en referensgrupp från näringsliv och akademi, tog Kemikalieinspektionen 2015 fram ett förslag på lagstiftning av nationella gränsvärden för emissioner av hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter. Och inom bygg- och fastighetsbranschen samarbetar ett 50-tal företag genom organisationen Byggvarubedömningen för en giftfri miljö med byggvaror som är bedömda efter hållbarhetskriterier. Målsättningen är att minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier och öka spårbarheten för material som byggs in i fastigheter.