Putsade regelväggar

I detta projektet har fuktskador i putsade enstegstätade väggar kartlagts och lämpliga åtgärder förslag på fuktsäkra konstruktioner har tagits fram.

Under senaste decennierna har skador uppmärksammats som kunnat relateras till enstegstätade fasader. Detta föranledde skadeutredare och forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera del av RISE) att undersöka och utvärdera  problemområdet i syfte att förbättra möjligheten att undvika framtida skador.

Rapporten innehåller noggrann bakgrundsbeskrivning av konstruktioner och detaljer av enstegstätade regelväggar. Det finns beskrivet exempel på risker och utföranden som kan leda till skador. Uppskattad omfattning av inventerade skadade fasader i Sverige beskrivs, liksom möjliga orsaker till fuktskador samt dess konsekvenser. Vidare presenteras beräkningar, laboratorieundersökningar samt olika genomförda åtgärder i befintliga hus. Avslutningsvis tar man upp kvalitetssäkring och uppföljande mätningar efter åtgärder.

Resultat

Resultaten från inventeringarna visar att det förekommer fuktskador och högt fuktinnehåll i många byggnader. De flesta skador har orsakats av att vatten har trängt in vid otätheter.

Fastighetsägare som misstänker problem med fasader bör genomföra en inventering med hjälp av en skadeutredare. Ju tidigare skador upptäcks desto mindre omfattande blir åtgärderna eftersom skadade väggar betyder att hela väggar behöver byggas om.

Laboratorieprovningarna inom projektet visade att montagearbetet kräver god kännedom samt kvalitetssäkrat utförande för att uppnå hög kvalitet på färdigmonterad vägg. Slutligen presenteras tre väggprinciper med puts på regelväggar som utvecklas i syfte att få fuktsäkra konstruktioner.

Nytta

Rapporten bevisar risker och behovet av skadeinventering vid enstegstätade fasader genom omfattande sammanställning av fälterfarenheter från skadeinventeringar, beräkningar och laboratorieprovningar. Vidare redogörs för detaljer som kan orsaka problem samt ger förslag på fuktsäkra åtgärder och konstruktioner.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Författare

Samuelson, Ingemar; Jansson, Anders

Publiceringsår

2009

Annat rapportnummer

SP Energiteknik SP Rapport 2009:16

Deltagande organisationer

RISE (fd SP)

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Publicerat: 2019-02-08