Stadsförnyelse i samverkan

En modell för fysisk stadsförnyelse utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har utvecklats och tillämpats i Malmö. Här har generella aspekter utkristalliserats som kan överföras till andra projekt, stadsdelar och städer.

Att arbeta med fysiska förändringar i befintliga bostadsområden innebär utmaningar för det traditionella kommunala arbetssättet, men skapar samtidigt möjlighet att generera mervärden som bidrar till mer än en enkel fysisk förändring.

Arbetet har utgått från ett arbetssätt, kallat Fysisk stadsförnyelse i samverkan, där fysiska investeringar sker i ett förvaltningsövergripande samarbete och kombineras med delaktighetsprocesser med boende och andra lokala aktörer för att stärka genomförandet av de olika delprojekten och stärka det lokala ägandeskapet i stadsförnyelseprocessen.

Rapporten beskriver först själva modellen och sedan hur den har tillämpats i ett bostadsområde.

Resultat

Modellen beskriver ett arbetssätt där synergieffekter leder till att resultatet blir bättre än summan av de enskilda insatserna. I tillämpningsområdet Rosengård har olika metoder och verktyg testats i olika sammanhang och med olika målgrupper.

Resultaten visar att samverkan bygger på personligt engagemang och personliga relationer vilket gör samverkan sårbar. Ett framtida utvecklingsområde som föreslås är att utveckla arbetssätt som gör samverkan mindre beroende av enskilda personer och mer till ett integrerat arbetssätt i organisationen.

Nytta

Modellen som helhet är intressant och kan översättas till att passa omvandlingsprocesser med boendedialoger. Delaktighetstrappan i sin nytolkning kan användas för att nå en samsyn kring vilken nivå av delaktighet som är önskvärd för ett projekts olika delar, dvs matcha ambitionen om medborgar- och aktörsinflytande med befintliga resurser.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

En modell för fysisk Stadsförnyelse i samverkan

Författare

Eriksson, Lena & Björnson, Moa

Publiceringsår

2013

Deltagande organisationer

Miljöförvaltningen Malmö Stad

Rapportör

Liane Thuvander

Kontaktuppgifter rapportör

liane.thuvander@chalmers.se
Publicerat: 2019-04-24