Affären Gårdsten – Uppdatering om förnyelsens lönsamhet

I Gårdsten gjordes en omfattande renovering som utvärderades. 10 år efter starten värderades samhällsnyttan större än företagsinvesteringen. Efter 15 år gick det att se att det även skulle leda till företagsekonomisk vinst.

Gårdsten genomgick en omfattande upprustning under 1997 till 2005. Under 2007 genomfördes en ekonomisk utvärdering och resultatet var att projektet inte var företagsekonomiskt lönsamt (ur kommunens perspektiv som ägare) men att det fanns samhällsekonomiska fördelar, främst i form av ökad sysselsättning och minskad brottslighet. Projektet ansågs samhällsekonomiskt lönsamt men inte företagsekonomiskt lönsamt.

 

Denna rapport är en uppdatering av rapporten från 2007 och avsikten är att redovisa vad resultatet skulle varit om utvärderingen gjordes idag med samma metod och samma grundläggande antaganden som i den förra rapporten. För att göra kalkylen enklare antas det vara samma kalkyltidpunkt som i den ursprungliga rapporten och att de effekter som uppstår 2007–2013 diskonteras till början av 2007 med den kalkylränta som rekommenderades i den förra rapporten.

Resultat

Kalkylen 2007 gav vid en kalkylränta på 6% ett företagsekonomiskt underskott på ca 150 miljoner och tillkommande positiva samhällsekonomiska effekter som uppskattades till ca 300 miljoner. Slutsatsen då var att de samhällsekonomiska effekterna var så stora att de uppvägde det företagsekonomiska underskottet. Uppdateringen av kalkylen pekar på att utvecklingen under 2007–2013 förbättrat det företagsekonomiska resultatet väsentligt och att investeringen nu, utifrån de antaganden som gjorts i kalkylen, har gett en rimlig avkastning på de gjorda investeringarna (ca 6% nominellt).

Nytta

Utöver ett enkelt sätt att beräkna vinsten visar studien nyttan av sociala insatser i en renoveringssituation.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Affären Affären Gårdsten – En uppdatering

Författare

Lind, Hans och Lundström, Stellan och Lind, Hans

Publiceringsår

2014

Rapportör

Bengtsson, Lovisa

Kontaktuppgifter rapportör

lovisa.bengtsson@sust.se

Byggårsintervall start

1997

Byggårsintervall stopp

2005
Publicerat: 2019-04-24