Skuggningshandbok - Design av solcellssystem för minimerad inverkan av skuggning

Handbok om kunskapsläget när det gäller skuggningens inverkan på utbytet från en solelanläggning och för teknik som kan användas för att minimera skuggningsförluster. En kunskapssammanställning där läsaren själv kan dra slutsatser om hur skuggningen i det aktuella solcellssystemet bör hanteras.

Solel är en viktig teknik vid omställningen till ett förnybart energisystem. De kommande åren väntas antalet solcellsinstallationer öka avsevärt, och allt fler solcellsmoduler kommer att placeras där skuggning ibland förekommer.

För att kunna bygga effektiva och välfungerande solcellssystem krävs kännedom om hur denna skuggning kan hanteras. Ett examensarbete och litteraturstudier har legat till grund för handboken som i stor detalj beskriver solcellstekniken och hur skuggningen påverkar den enskilda cellen och det kompletta systemet.

Resultat

Handboken presenterar några enkla tumregler och rekommendationer för hur man ska undvika stora produktionsbortfall på grund av skuggning. Den beskriver också hur bypassdioder och sträng- respektive moduloptimerare arbetar och vilka begränsningar de har samt hur skuggningen sedan inverkar beroende på om det är kisel- eller tunnfilmsmoduler, på modulernas orientering och på strängarnas utförande.

Fallstudier och olika typer av skuggningsmodellering har gjorts med simuleringsprogrammet PVSYST och förslag på hur skuggberäkningarna kan förbättras presenteras.

Nytta

Kunskapen som rapporten förmedlar är av stor vikt för att nya anläggningar ska bli så effektiva som möjligt med avseende på elproduktion och att onödiga fördyringar inte drabbar anläggningar till exempel där dyrare lösningar med moduloptimerare rent tekniskt inte är motiverade. Enbart de enklare tumreglerna och rekommendationerna är antagligen tillräckliga för att höja utbytet i nya anläggningar ett antal procent om de följs av alla projektörer.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Skuggningshandbok - Design av solcellssystem för minimerad inverkan av skuggning

Författare

Bengtsson, Anna. Holm, Erik. Larsson, David. Karlsson, Björn

Publiceringsår

2017

Förlag

Energiforsk

ISBN

978-91-7673-385-1

Annat rapportnummer

Energiforskrapport 2017:385

Kontaktuppgifter författare

Karlsson, Björn Högskolan i Gävle. Larsson, David Solkompaniet Kvarngatan 9, 711 30 Lindesberg

Deltagande organisationer

Högskolan i Gävle, Solkompaniet

Rapportör

Kovács, Peter

Kontaktuppgifter rapportör

RISE Box 857 S-50115 Borås
Publicerat: 2018-10-18