Miljontak - takrenovering med solceller

I en förstudie har möjligheter och hinder för samtidig takrenovering och installation av solceller undersökts och konceptlösningar för renovering med prefabricerade takelement har analyserats och beskrivits.

Det finns ett fortfarande ett stort renoveringsbehov i miljonprogrammet, bl.a. för taken, och samtidigt ett allt större intresse för installation av solceller. Projektets hypotes var att effektiv samordning av dessa två aktiviteter kan ge många fördelar: ekonomiskt, estetisk, effektivitetsmässigt osv.

Konceptutvecklingen har gjorts efter att information om hinder och drivkrafter hos beställare och utförare samlats in via workshops, enkäter och intervjuer. En state of the art-beskrivning av tillgängliga incitament och regelmässiga hinder liksom statusen för miljonprogrammets renovering har också sammanställts.

Resultat

Projektets konceptlösningar bedöms kunna öka den tekniska potentialen för solel i segmentet med minst 50 %. De förväntas kunna ge en enklare och bättre kvalitetssäkrad byggprocess, effektivare och snyggare solcellsinstallationer samt enklare drift och underhåll av tak och installationer.

Jämfört med en liknande platsbyggd takrenovering med efterföljande solcellsinstallation har en första kalkyl visat att totalkostnaden inte behöver öka. Resultaten pekar på att allt fler fastighetsägare tänker i termer av samordnad takrenovering och solcellsinstallation. Processen kring takrenovering med solceller behöver därför studeras, utvecklas och om möjligt standardiseras och vikten av arkitektens medverkan i ett tidigt skede av projekten betonas.

De föreslagna fallstudierna som från september 2018 ingår i uppföljningsprojektet ”Optimerad renovering för effektiva solcellstak” förväntas kunna ge betydande bidrag till detta.

Nytta

Om konceptet med samtidig takrenovering och solcellsinstallation får stor spridning kommer det att innebära ökade försäljningsvolymer inom detta segment och förhoppningsvis också fler och tätare samarbeten mellan bygg- och solelentreprenörer och byggelementtillverkare.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Titel

Miljontak-Takrenovering med solceller

Författare

Kovacs, Peter; Ollas, Patrik; Larsson, David; Thuvander, Liane; Femenias, Paula; Fieder, Frank; Bales, Chris

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

E2B2 rapport Rapport 2017:28

Kontaktuppgifter författare

Kovács, Peter RISE Box 857 S-50115 Borås

Deltagande organisationer

RISE, Solkompaniet, Chalmers, Högskolan Dalarna, Skanska m.fl.

Rapportör

Kovács, Peter

Kontaktuppgifter rapportör

RISE Box 857 S-50115 Borås
Publicerat: 2018-10-18