Klimatpåverkan för byggnader med olika energiprestanda

Bygglagstiftningen utvecklas mot lågenergibyggande. Därför blir det viktigt att fokusera på själva byggandets klimatpåverkan från byggmaterial, transporter, byggproduktion etc. Eftersom denna del inte längre är försumbar i förhållande till driftens påverkan.

Rapporten beskriver klimatpåverkan för olika lågenergibyggnader jämfört med ett BBR hus enligt Boverkets byggregler år 2015, BBR19. Byggproduktion (A1-A5), drift (B6) och slutskede (C) har beräknats för husen. Detta gör det möjligt att dra slutsatser kring hur pass effektiva olika åtgärder är i förhållande till varandra.

Resultat

Klimatpåverkan för lågenergibyggnader och BBR19-byggnader jämförs. Analysen omfattar två befintliga lågenergibyggnader, ett flerbostadshus och ett småhus. Resultaten visar entydigt att det ur klimathänseende är välmotiverat att bygga lågenergihus. Resultatetet gäller alla studerade byggnader.

Viktiga komponenter i ett lågenergihus är till exempel värmeåtervinning, fönster, värmepump och lufttäthet.  Den tekniska prestandan för dessa påverkar inte klimatpåverkan för materialproduktion. Det finns således inte en klimatkostand kopplad till att till exempel öka effektiviteten på värmeåtervinningen, eller bygga mer lufttätt. Det är också så att klimatpåverkan från ökad isolering under byggskedet är liten i förhållande till påverkan i andra skeden. Klimatnyttan av den extra isoleringen är också tydlig, det vill säga ökad isolering ger en tydlig klimateffekt under driftsskedet. När klimatskalets energiprestanda är så bra som i ett lågenergihus blir också effektiviteten hos installationerna avgörande.

Nytta

Rapporten drar slutsatser kring nära-nollbyggnader och ökar kunskapen kring klimateffekter från olika typer av åtgärder.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Klimatpåverkan för byggnader med olika energiprestanda

Författare

Erlandsson, Martin. Pettersson, Daniel

Publiceringsår

2015

Annat rapportnummer

IVL Rapportnummer: U 5176

Kontaktuppgifter författare

Erlandsson, Martin IVL

Deltagande organisationer

IVL

Rapportör

Anders Ejlertsson

Kontaktuppgifter rapportör

anders.ejlertsson@ivl.se
Publicerat: 2018-10-18