Inventering över befintliga affärsmodeller, möjligheter och utmaningar för byggnadsintegrerad solel, BIPV

Inventerat affärsmodeller specifikt lämpade för att hantera ekonomin kring byggnadsintegrerad solel (BIPV). Analys av drivkrafter i form av s.k. gröna värden och regelverk i ett antal fall där BIPV installerats för att dessa drivkrafter ska kunna användas i utvecklingen av nya affärsmodeller.

Byggnadsintegrerad solel kan erbjuda många värden framför applicerade lösningar där solceller monteras utanpå byggnadsskalet. För att BIPV ska kunna konkurrera med de senare måste dessa tillkommande värden kunna kvantifieras och bli del av nya affärsmodeller.

Analysen har gjorts baserat på resultat från utvalda fallstudier i syfte att beskriva moderna BIPV-installationer. Varför byggdes de, och kan de replikeras? Vilka värdeflöden är kopplade till installationerna och hur kan de utnyttjas ännu bättre i framtida projekt?

De beskrivna värdena och drivkrafterna kan användas till nya bättre lämpade affärsmodeller. Ett annat syfte var att beskriva olika nationella regelverk för att lyfta fram incitament och hinder för BIPV, samt att analysera deras inverkan på affärsmodellerna.

Resultat

En slutsats är att en bra affärsmodell för BIPV utöver intäkter och besparingar från producerad el även ska ta hänsyn till minskade kostnader när byggmaterial ersätts av solceller och ett standardiserat sätt att bedöma kostnader och besparingar för BIPV efterlyses. Endast i ett av fallen hade en sådan affärsmodell använts. Att särskilja BIPV i regelverken anses inte gynna dess framväxt lika bra som generella krav på energieffektivisering och småskalig produktion av förnybar el. Affärsmodeller som lyfter värden kopplade till grön identitet bör också studeras vidare. Exemplen visar på möjligheter att locka högbetalande hyresgäster. En angelägen fråga är hur sådana affärsmodeller bör anpassas för att passa olika intressenter.

Nytta

De delar av den svenska solelbranschen som arbetar med byggnadsintegrerad solel kan använda resultaten när man tar fram nya affärslösningar för BIPV. Beslutsfattare med intresse i stadsutveckling får vägledning i arbetet med att utforma effektiva styrmedel och regelverk som bidrar till etableringen av BIPV-lösningar.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Inventory on Existing Business Models, Opportunities and Issues for BIPV

Författare

Benson, Jessica; Larsson, David och Philippe Macé

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

Report IEA-PVPS T15-03: 2018

Kontaktuppgifter författare

Benson, Jessica RISE Eklandagatan 86, 412 61 Göteborg Larsson, David Solkompaniet Kvarngatan 9, 711 30 Lindesberg

Deltagande organisationer

RISE, Solkompaniet, Becquerel Institute

Rapportör

Kovács, Peter

Kontaktuppgifter rapportör

RISE Box 857 S-50115 Borås
Publicerat: 2018-10-31