Beslutsprocessen för uppförande av lågenergihus inom allmännyttan

Intervjuer med tjugo allmännyttiga bostadsbolag visar att det inte finns några generella beslutsprocesser eller praxis vid beslut att uppföra lågenergihus. Bolagen har provat att bygga bättre än lagkraven och avser att fortsätta så. Behov av ett utökat, gemensamt och jämförbart beslutsstöd finns.

För att Sverige ska klara sina miljömål bör byggtakten av lågenergihus öka. Byggreglerna ställer idag krav på energieffektivitet för nya byggnader och kraven kommer att skärpas ytterligare framöver. De allmännyttiga bostadsbolagen har ofta som målsättning att ligga i framkant och idag har allmännyttan uppfört hälften av Sveriges lågenergiflerbostadshus. Byggtakten är dock inte alls i den utsträckning som skulle behövas för att nå de svenska miljömålen. Flera av de allmännyttiga bostadsbolagen har provat på, men endast ett fåtal har tagit beslut att bygga lågenergihus i större skala.

Tjugo allmännyttiga bostadsbolag över hela landet, som har erfarenhet av att bygga bättre än vad som krävs i byggreglerna, har intervjuats. De kvalitativa intervjuerna har skett med flera personer på bolagen och samtliga intervjuer genomfördes under april till september 2015. Respondenterna har haft följande befattningar, VD, fastighetsutvecklingschef, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, bygg och projektchefer, miljöchef, energistrateg, fastighetsanalytiker, teknikchef, förvaltning och driftchefer.

Resultat

Studien visar att de allmännyttiga bolagen har provat på att bygga bättre än vad lagen kräver och avser att fortsätta att bygga bättre. Det finns inte några generella beslutsprocesser eller praxis då de tjugo bostadsbolagen beslutar att uppföra lågenergihus. Lågenergihus passar särskilt bra i centrala lägen där marken är attraktiv och avkastningskraven lägre. Drivkraften är att ligga i framkant och att bygga miljövänligt. Det nya trycket på ökat bostadsbyggande kan riskera att energi och kvalitetsfrågor hamnar i skymundan. För ett fortsatt ökat lågenergihusbyggande finns behov av ett utökat, gemensamt och jämförbart beslutsstöd för de allmännyttiga bostadsbolagen.

Nytta

Artikeln ger branschen kunskap om hur går det till när bostadsbolag fattar beslut, vilka hinder de upplevt och vilka underlag de haft.  Detta ger en grund för att besvara vilka underlag som fortsatt behövs för att allmännyttiga bolag ska bygga lågenergibyggnader. Detta ger underlag till att utveckla ett utökat, gemensamt och jämförbart beslutsstöd för de allmännyttiga bostadsbolagen.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Beslutsprocessen för uppförande av lågenergihus inom allmännyttan

Författare

Berggren, Björn; Florell, Josefin; Nygren, Rickard; Sundén, Thomas; Wahlström, Åsa

Publiceringsår

2016

Tidskriftstitel

Sustainability

Tidsskriftsnummer

10

Volym

8

DOI

10.3390/su8101072

Rapportör

Åsa Wahlström

Kontaktuppgifter rapportör

asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
Publicerat: 2018-11-09