Behövs stöd för att genomföra större energieffektivisering vid renovering

Artikeln sammanställer kunskap om hur fastighetsägare resonerar och agerar när det gäller energieffektivisering i samband med renovering och om det finns behov av stöd.

En förutsättning för att nå EUs energieffektiviseringsmål är att det befintliga byggnadsbeståndet kraftigt energieffektiviseras.  För att utforma rätt politiska instrument som kan påverka fastighetsägare att satsa på energieffektiviseringsåtgärder behövs djupare kunskap om hur fastighetsägaren agerar och argumentera idag.

För att kunna dra slutsatser om ett ekonomiskt incitament har betydelse för att en större energirenovering ska komma till stånd behövs förståelse för processen där beslut fattas och vilka de tekniska och ekonomiska möjligheterna är. Projektet har genomförts genom att studera och sammanställa nyligen genomförda studier. Dessa har analyserat hur fastighetsägare i Sverige agerar när det gäller energieffektivisering av byggnader i beroende av typer av ägare och kategori av byggnad. Dessa studier baseras huvudsakligen på intervjuer och enkäter ställda till fastighetsägare eller brukare.

Syftet är att kunna dra slutsatser om ett ekonomiskt incitament har betydelse för att en energirenovering ska komma till stånd, och om det har det hur ett sådant incitament i så fall bör utformas.

Resultat

Studien visar att för bostäder behövs direkta och enkla bidrag för att större energieffektivisering ska komma till stånd i samband med en renovering. För att erhålla bidrag bör krav ställas på att särskilda åtgärder ska genomföras som annars ofta förbises. Detta gäller kostnadsintensiva, icke-standardhöjande, och delvis tekniskt och arkitektoniskt utmanande åtgärder med hög energibesparingspotential. Till exempel tilläggsisolering av fasader och installation av tilluftskanaler.

För lokaler är behovet av ekonomiskt stöd ringa men andra stödformer som kunskapsuppbyggnad kan behövas. Dock skulle ett stöd för förbättring av byggnadens klimatskal genom tilläggsisolering av fasad kunna vara effektivt för vissa lokalbyggnader.

Den energieffektivisering som idag sker i samband med renovering är blygsam och ligger långt ifrån den tekniska potentialen.

Nytta

Artikeln ger en större förståelse för branschen om hur beslut fattas om energieffektivisering vid renovering, vilka underlag besluten baseras på, vilka åtgärder som är kostnadseffektiva och vilka åtgärder som genomförs med mera. Artikeln ger också en större förståelse om hur ett ekonomiskt stöd bör utformas för att säkerställa att energieffektiviserande åtgärder genomförs och hur den uppnådda energieffektiviseringen kan verifieras.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Titel

Behövs stöd för att genomföra större energieffektivisering vid renovering

Författare

Wahlström, Åsa

Publiceringsår

2018

Tidskriftstitel

Cold Climate HVAC 2018

Rapportör

Åsa Wahlström

Kontaktuppgifter rapportör

asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
Publicerat: 2018-11-09