Gröna obligationer minskar byggutsläpp med tusentals ton

GRÖNA OBLIGATIONER. Kommuninvest är den största kreditgivaren till kommuner och landsting. Idag är de också störst på gröna obligationer. Tre tidigare obligationer på 14,4 miljarder kronor, kompletterades våren 2018 med ännu en grön obligation på 3 miljarder kronor.

Kommuninvests gröna obligationer används i finansieringen av så kallade gröna lån till kommuner och landsting. Lånen är öronmärkta för investeringar som bidrar till långsiktig hållbarhet. Utvalda områden är förnybar energi och energieffektivisering, gröna byggnader, hållbara transporter, avfall, vatten och avlopp, klimatanpassning och andra miljöåtgärder som att exempelvis rena gammal industrimark.

Alla projekt stäms av efter hållbarhetskriterier och följs årligen upp genom en s.k. Impact report enligt det frivilliga marknadsinitiativet Green Bond Principles (GBP).

Skapar medvetenhet

– De gröna obligationerna innebär att kommunala gröna investeringsprojekt kan få finansiering från investerare som vill att deras placeringar ska bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Gröna obligationer är också ett sätt att skapa större medvetenhet om det ambitiösa hållbarhetsarbete som genomförs av kommuner och landsting, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Kräver hög energiprestanda

En rapport från april 2018 visar att de 150 gröna investeringsprojekt som hittills finansierats av Kommuninvests gröna obligationer, bidrar till att minska eller undvika närmare 515 000 ton i årliga koldioxidutsläpp. Det motsvarar utsläppen från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

Närmare hälften av projekten handlar om byggnader med hög energiprestanda.
– För att få ett grönt lån till bostadsbyggande krävs en energiprestanda som ligger 15 procent över kraven i BBR 25, säger Björn Bergstrand.

Miljövinst: 3 700 ton koldioxidutsläpp

Hittills har Kommuninvest beviljat gröna lån till 86 byggnadsprojekt runt om i landet. Jämfört med konventionella byggnader, kommer de gröna byggnaderna framöver varje år innebära minskade koldioxidutsläpp med 3 693 ton. Det motsvarar utsläppen från en fullt lastad Volvo-lastbil med trailer som kör 74 varv runt jorden.

För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner anslutna till Kommuninvest.