Upplevd luftkvalitet i franska bostäder

I denna studie utvärderades den upplevda inomhusluftkvaliteten (PIAQ) i förhållande till mätningar av luftföroreningar i franska bostäder. Studien visar på ett flertal samband mellan upplevd och uppmätt inomhusluftkvalitet.
Derbez, M.; Kirchner, S; Langer, S.; Le Ponner, E.; Mandin, C.; Ramalho, O.

Nya etablerade analytiska metoder kan bara mäta ett begränsat antal föreningar för att bedöma inomhusluftkvaliteten. Den mänskliga uppfattningsförmågan förblir en unik metod för att bedöma komplexa blandningar av föroreningar. Syftet med denna studie var att bedöma till vilken omfattning upplevd inomhusluftkvalitet (PIAQ) korrelerar med mätningar av utvalda luftföroreningar och bostadsegenskaper i franska bostäder, samt parametrar för inomhuskomfort. Mätningarna i bostäderna som ingick i studien utfördes av två kontrollanter per boende. Mätningarna omfattade temperatur, relativ luftfuktighet, koncentrationen av CO2, flyktiga organiska föreningar, aldehyder och PM10 samt PM2,5. Upplevd luftkvalitet bedömdes av boende och de kontrollanter som utförde mätningarna i respektive bostad genom en enkätstudie. Sambanden mellan PIAQ och mätningarna undersöktes med parvis och multivariat regression.

Resultat

Samband hittades mellan upplevd inomhusluftkvalitet (PIAQ) och uppmätta parametrar för ett flertal luftföroreningar - acetaldehyd, akrolein, bensen, styren, trikloreten, tetrakloreten, 1,4-diklorbensen, 1-metoxi-2-propanol, PM10 och PM2,5. För de boende var fastighetsstatus och sysselsättning de parametrar som mest påverkade PIAQ. För kontrollanterna påverkades PIAQ i högst utsträckning av förekomsten av rökare, årstid, ventilationstyp, ombyggnation samt koncentrationerna av acetaldehyd och akrolein. De boende bedömde inomhusluftkvaliteten som mer positiv än kontrollanterna. Kontrollanterna uppfattade luftkvaliteten som sämre i bostäder i vilka de boende rökte inomhus.

Nytta

Denna studie bidrar till en ökad förståelse för upplevd inomhuskvalitet som metod för att bedöma kvaliteten av inomhusluft med avseende på luftföroreningar, i förhållande till rent kvantitativa mätmetoder. Användandet av de mänskliga sinnena för att bedöma luftkvalitet har potentialen att urskilja luftföroreningar som kan vara svåra att detektera genom mätningar. Denna studie kan i förlängningen ge bättre förutsättning för en hälsosam inomhusmiljö.    

 

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Perceived indoor air quality and its relationship to air pollutants in French dwellings

Författare

Derbez, M.; Kirchner, S; Langer, S.; Le Ponner, E.; Mandin, C.; Ramalho, O.

Publiceringsår

2017

Tidskriftstitel

Indoor Air

Tidsskriftsnummer

27

Deltagande organisationer

French Indoor Air Quality Observatory, IVL Svenska Miljöinstitutet

Rapportör

Filip Sandkvist

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm