Stöd att söka med start i sommar

Från första augusti finns ett nytt ekonomiskt stöd att söka för åtgärder som främjar innovativt och hållbart bostadsbyggande. Det riktar sig bland annat till kommuner, organisationer och ekonomiska föreningar och lämnas med 15 till 100 procent beroende på åtgärd.
Publicerat: 2018-06-28

Regeringen har fattat beslut om ett stöd för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Det omfattar totalt 275 miljoner kronor och sträcker sig under åren 2018-2020.

Exempel på områden 

Det kan till exempel lämnas till projekt som bedrivs av företag och organisationer som introducerar ny teknik inom områden som:

  • Bostadens utformning och gestaltning. Innovativa och smarta lösningar med yteffektiva bostadsutformningar kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja sociala relationer och umgänge.
  • Livscykelanalyser (LCA). Stödet kan användas till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning av data, dokumentation och spridning av resultat. I LCA ingår material- och avfallshantering som i sig har stor potential för effektivisering och miljövinster.
  • Inomhusmiljö. Exempelvis kan nya lösningar för ventilation i byggnader förbättra luftkvaliteten och därmed hälsan för de boende.
  • Digitalisering kopplat till boendet kan effektivisera de olika processerna.
  • Industriellt byggande som har potential att minska förbrukning av material och kostnaden för byggande.

Vem kan söka stödet?

Juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, organisationer, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser.

Stödets storlek

Stödnivån varierar beroende på vem som är sökande och vilka åtgärder som stödet avser. Stöd kan lämnas mellan 15 procent och 100 procent. Läs mer under "Stödnivåer och utbetalningar".

Förutsättningar 

Stöd får lämnas för en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process och lämnas endast till den som bedöms ha förutsättningar att kunna genomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

Vilka datum gäller?

Ansökan ska ha kommit in till Boverket innan de åtgärder som stödet avser påbörjas.

Under 2018 kommer det att vara en ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti till och med den 8 oktober. En ansökan ska ha kommit in till Boverket senast den 8 oktober 2018.

Åtgärden ska vara avslutad senast två år från dagen för beslutet.

Hur söker man stödet?

Stödet söks på en särskild blankett, som läggs ut på webbplatsen under juli månad.

Källa: Boverket