Prefabricerade system för energieffektiv renovering

Prefabricerade lösningar används idag i mycket liten utsträckning vid om- och tillbyggnad. Sverige som har både tradition, kunskap och erfarenhet inom prefabricering av framförallt småhus har deltagit i ett internationellt forskningsprojekt för prefabricerade system för lågenergirenovering.

I Sverige finns ett stort bostadsbestånd som står inför ombyggnad, ”miljonprogrammets” bostäder, men även bostäder byggda efter 1940 och före miljonprogrammet (ca 1965-1975) kan behöva renoveras. Denna upprustning måste utformas på ett sådant sätt att husen byggs om till energieffektiva byggnader med låga framtida drifts- och uppvärmningskostnader.

Energieffektiviseringsåtgärder av byggnaderna kan genomföras samtidigt som husen renoveras och kan då ofta genomföras till rimliga kostnader. Dessutom behövs utveckling av innovativa och kostnadseffektiva koncept och metoder. Prefabricering är i detta sammanhang ett intressant alternativ, som kan medge kvarboende. Huvudvikten har lagts på prefabricerade systemlösningar. Särskilt intresse har ägnats åt nya och innovativa metoder för tillbyggnad på tak och komplettering/tilläggsisolering av fasader.

Metoder och lösningar har tillämpats för den svenska delen i ett fullskale- och demonstrationsprojekt i Malmö, som dessvärre inte kommer att genomföras fullt ut på grund av för höga kostnader för renoveringen. Andra länder i projektet har tittat på projekt med bättre utfall av kostnad och renovering. Utvecklingsarbetet har inneburit bl.a. marknadsstudie av system och komponenter för prefabricering, deltagande i IEA Annex 50, beräkningar av energianvändning/inneklimat och investeringskostnader för olika alternativ. 

Resultat

I Österrike har ett flerbostadshus från 1952 med 204 lägenheter renoverats. Utgångsläget var att byggnaderna var i mycket dåligt skick. Vid renoveringen användes bl.a. prefabricerade fasadelement, som har resulterat i en byggnad med passivhusstandard, där värmen baseras på hållbar energi och som har ett hälsosamt rumsklimat. Enligt beräkningar kommer energianvändningen för värme att minska med 90 %, från 142 kWh/m²(BTA), år till 14 kWh/m²(BTA), år. Byggnadernas fasader har fått helt ny arkitektur. Under renoveringen har de boende kunnat bo kvar.

I Schweiz har ett flerbostadshus från 1954 med fem lägenheter genomgått en omfattande renovering. Hela byggnaden blev med hjälp av bl.a. prefabricerade fasad- och takelement i princip en ny byggnad, som uppfyller passivhuskraven. Eftersom omfattande åtgärder genomfördes i byggnaden kunde inte de boende bo kvar under renoveringen. Energianvändningen för värme och tappvarmvatten minskade enligt beräkningar med 80 %, trots att golvarean ökade med 37 %. 

I Malmö planerades en omfattande prefabricerad takpåbyggnad och energieffektivisering av ett välunderhållet flerbostadshus från 1970 med 30 lägenheter. Prefabricering valdes för att kunna genomföra ombyggnaden med kvarboende. Påbyggnaden visade sig dock vara för dyr med hänsyn till den hyra som kan tas ut i ett flerbostadshus i utkanten av Malmö. 

Nytta

Om samhällets mål att sänka energianvändningen radikalt i byggnader skall uppnås, måste energianvändningen i befintliga byggnader minskas radikalt. En omfattande energieffektivisering har ofta låg lönsamhet för fastighetsägaren och de boende. Lönsamheten förbättras om energieffektiviseringen utförs i samband med en omfattande underhållsrenovering. Prefabricering innebär snabbt montage, liten störning under byggtiden, förkortad byggtid, högre kvalitet och erfarenhetsåterföring, samt enklare att säkerställa god kvalité. Kostnaden borde kunna bli lägre.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Prefabricerade system för energieffektiv renovering av bostadshus

Författare

Blomsterberg, Åke

Publiceringsår

2012

ISBN

978-91-85147-52-6

Annat rapportnummer

Report No EBD-R--12/38

Deltagande organisationer

Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola

Rapportör

Per-Johan Wik

Kontaktuppgifter rapportör

per-johan.wik@kfsk.se
Publicerat: 2018-06-13