Riksbyggens renoveringsverkstad 2

Projektet har utgått från bostadsrättsföreningar och analyserat hinder för att skapa mer långtgående energibesparingsprocesser samt hur dessa kan överbryggas. Resultatet pekar på att det främsta hindret är rent ekonomiskt.

2010-2012 drevs projektet Riksbyggens Renoveringsverkstad med syfte att lyfta fram goda exempel på renoveringsinsatser hos bostadsrättsföreningar som kan bidra till minskad energianvändning. Riksbyggens renoveringsverkstad 2 är en direkt fortsättning på detta och har med utgångspunkt från bostadsrättsföreningarna och den omvärld de möter, analyserat hinder för mer långtgående energisparprocesser och hur dessa kan överbryggas. Man har studerat lösningar, affärsmodeller och processer som är anpassade till hyresgästföreningar samt hur olika bostadsrättsföreningar ställer sig till energibesparing och hur en dialog kan föras med de föreningar som är mindre intresserade. Banker och försäkringsbolag har genom sina erbjudanden möjlighet att påverka renoveringsprocessen och hur de skulle kunna medverka till ökad energieffektivisering har studerats.  

Resultat

Resultaten visar på att det främsta hindret är rent ekonomiskt. Om man inte räknar med realt stigande energipriser är det svårt att motivera insatser som t.ex. tilläggsisolering av fasader eller värmeåtervinning av ventilationsluft. Däremot bekräftas bilden från det tidigare projektet att driftoptimerande åtgärder (t.ex. injustering av värmesystemet) ofta är mycket lönsamma. Projektet har även studerat hur bank-och försäkringsbranscherna skulle kunna medverka till att mer energieffektivisering blir verklighet hos bostadsrättsföreningarna. Slutsatsen är att dessa branscher har en ganska marginell möjlighet till påverkan. Det kan dock finnas en möjlig ”trigger-effekt” om det finns specialerbjudanden på marknaden för föreningar som arbetar aktivt med sin energieffektivisering.  

Nytta

Några förslag på kompletterande utbud för Riksbyggens tjänster och processer har tagits fram. Det gäller dels den långsiktiga finansiella planeringen som utgör en viktig faktor för att beredskap att genomföra motiverade investeringar, dels det mer kortsiktiga/operativa när föreningen närmar sig beslut om större underhållsåtgärder. Riksbyggen kan också utveckla sin roll som diskussionspart för att bedöma olika alternativa insatser/investeringar och även skapa nätverk med andra bostadsrättsföreningar som kan underlätta informationsspridning och eventuellt samordning av insatser.  

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Riksbyggens renoveringsverkstad 2

Författare

Klingberg, Tord., Högberg, Lovisa., Brick, Lovisa., Björk, Folke., Kristoffersson, Jan.

Publiceringsår

2014

Kontaktuppgifter författare

jan.kristoffersson@sust.se

Deltagande organisationer

KTH, Riksbyggen & Sustainable Innovation. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten

Rapportör

Jan Kristoffersson

Kontaktuppgifter rapportör

jan.kristoffersson@sust.se
Publicerat: 2017-12-29