Rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus - Slutrapport för utvecklingsprojektet TURIK 2

Rapporten tar upp system för rationell tilläggsisolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus. Åtta system redovisas varav fyra av dessa har använts i renoveringsprojekt i Sverige och i Finland.

En teknikupphandling av rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus” initierades för att det fanns behov av utveckling av rationella lösningar för bättre energiprestanda hos klimatskärmen på befintliga byggnader. Syftet med teknikupphandlingen var att få igång en marknadsdriven utveckling av rationella lösningar för förbättrad energiprestanda med fokus på isolering och täthet hos klimatskärmen. Målet var att hitta ett antal lösningar som ska kunna produceras och monteras på ett rationellt sätt, vara kostnadseffektiva, ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och vara beständiga vilket innebär lågt underhållsbehov och låg risk för skador. Målen var också att demonstrera att de nya konceptlösningarna fungerar i fullskala.

Teknikupphandlingen avbröts pga för få anbud men fortsatte i form av ett utvecklingsprojekt där ett antal intressanta koncept fick stöd att utvecklades och demonstreras i fullskala.

Resultat

Det finns idag flera rationella system för tilläggsisolering och uppgradering av ytterväggar och fasader tillgängliga på marknaden. Inget av de system som har testats av bostadsbolagen fullt utvecklat när de började användas, varför en stor del av utvecklingsarbetet har skett under projektets gång. De svaga punkterna var anslutningar mellan element och befintlig fasad och detaljer såsom plåtarbeten vid fönster. Bland de hinder som nämns för att systemen inte används är att inget företag är villig att ta totalansvaret för systemen. I flera fall har bostadsbolagen haft problem med att det varit otydliga ansvarsgränser mellan de som ska leverera ett system och de som ska montera systemet. Det här är något som är viktigt att lösa innan bostadsbolagen handlar upp systemet och montaget. Det finns en uppfattning att systemen i sin nuvarande form blir för dyra. Om volymen ökar så borde även dessa system kunna bli billigare.

Nytta

Flera bostadsbolag har fått möjligheta att använda nya koncept för rationell tilläggsisolering och knyta kontakter med systemleverantörer och delta i utveckling och demonstration av dessa koncept på sina egna byggnader. Totalt åtta olika system redovisas i rapporten varav fyra av dessa har använts i renoveringsprojekt i Sverige och ett i Finland.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus, Slutrapport för utvecklingsprojektet TURIK 2

Författare

Mjörnell, Kristina, Blomsterberg, Åke

Publiceringsår

2014

Kontaktuppgifter författare

Kristina Mjörnell

Deltagande organisationer

RISE, WSP, Bebo

Rapportör

Kristina Mjörnell

Kontaktuppgifter rapportör

kristina.mjornell@ri.se
Publicerat: 2017-12-29