Inomhusluftens kvalitet i svenska bostäder – utvärdering av data från undersökningen BETSI

Artikeln rör en fördjupad analys av inomhusluftkvalitet i svenska bostäder baserat på data från Boverkets Betsi-studie. Koncentrationerna av luftföroreningarna i inomhusluften var i denna studie jämförbara med andra skandinaviska eller nordeuropeiska studier genomförda efter år 2000.

Boverket har i sitt uppdrag ”Byggnaders energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö” (Betsi) gjort olika typer av mätningar av inomhusluftskvalitet i svenska bostäder. Uppdragets uppgifter har samlats i en databas, som senare gjorts tillgänglig för intresserade forskare. Artikeln rör en fördjupad analys av Betsi-data utförd inom ramen för projektet ”Strategi och metodik för bedömning av inomhusluftkvalitet i lågenergibyggnader” (Smil). De mätdata som undersökts är temperatur, relativ luftfuktighet, luftomsättning och koncentrationer av kvävedioxid, formaldehyd och TVOC. Byggnadsrelaterade parametrar som använts är av byggnad, byggnadsår, geografiskt läge och ventilationssystem. En av målsättningarna med projektet har varit att jämföra mätdata med befintliga svenska studier, riktvärden föreslagna av Världshälsoorganisationen (WHO) och internationella studier, utvärderingar och databaser.  

Resultat

Koncentrationerna av luftföroreningarna i inomhusluften var i denna studie jämförbara med andra skandinaviska eller nordeuropeiska studier genomförda efter år 2000. I andra världsdelar som Afrika eller Asien kan halterna framförallt av formaldehyd i inomhusluft vara betydligt högre. 80 procent av de svenska bostäderna uppfyller inte ventilationskravet på 0,5 luftomsättningar per timme. Medianvärdet för luftomsättningen var lägre för småhus jämfört med lägenheter (0,33 mot 0,47 h-1). Koncentrationerna av kvävedioxid var lägre och koncentrationerna av formaldehyd och TVOC var högre i småhus än i lägenheter. 

Nytta

Luftkvalitet utomhus kan bedömas genom lagligt bindande gränsvärden som beskrivs i svenska miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Gränsvärdena är framförallt framtagna för att skydda människors hälsa och miljö. Det har dock påvisats i vetenskapliga studier att människor tillbringar endast en liten del av sin tid, ungefär 10 till 15 procent, utomhus. Exponering för luftföroreningar sker istället övervägande i olika innemiljöer för vilka det inte finns några lagligt bindande gränsvärden. 

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Inomhusluftens kvalitet i svenska bostäder – utvärdering av data från undersökningen Betsi

Författare

Langer, Sarka

Publiceringsår

2014

Tidskriftstitel

Bygg & Teknik

Volym

5/14

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Formas, Boverket

Rapportör

Filip Sandkvist

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Publicerat: 2018-01-12