Andres Muld, Informationscentrum för hållbart byggande: Jag är hoppfull inför 2019

Information och kunskap leder till förändring. Det skriver Andres Muld, styrgruppsordförande för Informationscentrum för hållbart byggande, i sin krönika i årets näst sista kalenderlucka: ”Jag är hoppfull inför 2019 – vi kommer att få se fler renoveringar som uppfyller kraven på hållbarhet.”
Publicerat: 2018-12-23

Det har nu gått drygt ett år sedan vi startade Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB. Ett år där klimatfrågan verkligen kommit i fokus. En sommar med höga temperaturer och torka har fått många att reflektera över vad som händer med vår planet och vilken påverkan utsläppen har även på vårt eget land.

Extremväder med torka, köldknäppar, stormar och översvämningar kommer vi inte undan. Vi måste därför vidta alla åtgärder vi kan för att minska klimatpåverkan på vår planet. En övergång till förnybar energi och en ökad energieffektivisering för att minska de globala koldioxidutsläppen, är en långsiktigt hållbar strategi. Vi måste lämna kolet, oljan och naturgasen och övergå till förnybar energi.

Bygg- och fastighetssektorn står för 18 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Nybyggnationen har nu åter vänt neråt under det här året, samtidigt som vi har ett mycket stort behov av renoveringar av våra fastigheter. Vi måste bygga klimatsmart och renovera rätt för att klara de mål som gäller för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle.

Över en miljon lägenheter i flerbostadshus behöver renoveras inom en relativt snar framtid. Flerbostadshusen från rekordåren runt 1961–1975 närmar sig en ålder när den tekniska livslängden är slut. Ju längre vi väntar med renoveringsåtgärder, desto mer finns att göra med tillkommande renoveringsbehov i fastigheter byggda på 80- resp. 90-talet.

Anledningarna till renoveringsbehovet är många. Hög energianvändning är en viktig anledning. Inneklimatet behöver förbättras i flertal bostäder. Uttjänta rörsystem och tätskikt i våtrum behöver bytas ut.

Många har pekat på behovet av information och förbättrad kunskap om renoveringar. Det finns många professionella fastighetsägare som har hög kunskap inom renoveringsområdet.  Men det är lekmän i bostadsrättsföreningar, mindre privata fastighetsägare och villaägare med begränsad kompetens inom renoveringsområdet, som utgör den största andelen fastighetsägare. För att nå dessa målgrupper med relevant information kring renoveringar, måste all kommunikation paketeras och målgruppsanpassas. Här spelar Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, en mycket viktig roll.

 Verksamhetsplanen för 2019 är nu fastställd och innebär en ökad omfattning av insamling av kunskap inom renoveringsområdet. Kunskaperna ska konkretiseras, målgruppsanpassas och kvalitetssäkras för att nå rätta målgrupper. Det gäller att på ett metodiskt sätt att arbete med olika kanaler och format för att nå målgrupperna.

 Jag är helt säker på att 2019 kommer innebära att vi ser en högre grad av renoveringar som uppfyller kraven på en hållbar renovering och där informationen från informationscentrum för hållbart byggande har varit en viktig kunskapskälla.

 Andres Muld, styrgruppsordförande för Informationscentrum för hållbart byggande