Utvärdering av ett LSS-boende byggt som passivhus

Ett LSS-boende, boende som ställer speciellt höga krav på inomhusmiljön, har uppförts som passivhus. En grundlig utvärdering av energianvändning och inomhusmiljö visar att det är fullt möjligt att bygga lågenergibyggnader för LSS-boenden och andra byggnader med högt ställda krav på inomhusmiljö.

I Helsingborg har den kommunala förvaltningen byggt LSS-boendet Prisman. Projektet hade höga ambitioner om att uppföra byggnaden som passivhus och på så sätt bidra till kommunens energi och miljöarbete. Ett LSS-boende är en byggnad för stöd och service till funktionshindrade, ett boende som ställer speciellt höga krav på inomhusmiljön. Funktionshindrade har färre möjligheter att påverka inomhusmiljön själva, samtidigt som de kan vara mer känsliga för kyla och värme vilket ställer höga krav. För att visa att det är fullt möjligt att bygga lågenergibyggnader även för LSS-boenden och andra byggnader med högt ställda krav på inomhusmiljö har en utvärdering av energianvändning och inomhusmiljön genomförts.

För utvärdering av energianvändningen har mätning skett av fjärrvärme, producerad energi från solvärmeanläggningen, fastighetsel, verksamhetsel och hushållsel. Tappvarmvatten har mätts dels totalt och dels separat för två specifika lägenheter. För utvärdering av inomhusmiljö har en enkätundersökning av inomhusmiljö genomförts bland personalen. Vidare har mätningar skett av temperatur och luftfuktighet i olika delar av byggnaden under två mätperioder. Utvärderingen har kompletterats med intervjuer med driftansvariga och LSS-boendets personal. Byggnaden har tryckprovats innan inflyttning.

Resultat

Utvärderingen visar att byggnaden klarar beställarens interna krav på att energianvändningen ska vara 30 % lägre än krav i Boverkets byggregler. Prisman klarar i princip också krav på passivhus enligt FEBY (2009) om korrigering av tappvarmvatten görs enligt riktlinjer för flerbostadshus i SVEBY. Solvärmeanläggningen, ett kombisystem, fungerar bra och har en värmeproduktion som är högre än förväntat. Det kan förklaras med att användning av varmvatten i byggnaden är betydligt högre än projekterad och än riktvärden enligt SVEBY. Ett kontinuerligt flöde av varmvattenanvändning gör att ackumulatortanken aldrig hinner fyllas.

Energianvändning till beredning av tappvarmvatten och uppvärmning är betydligt högre än projekterade värden. Detta kan bero på flera saker. Byggnaden har en betongstomme vilket kan medföra att uttorkning behövs under de första åren. Under mätåret behövde ett badrum byggas om pga. fuktskador vilket också kan ha påverkat energianvändningen. Den relativa fuktigheten inomhus är normal och fuktillskottet på vintern är i medel 1,8 g/m3 vilket är lägre än normalt i lägenheter. En täthetsmätning visar att byggnadens lufttäthet är god.

Utvärderingen visar inte på några större problem med inomhusmiljön i byggnaden. Mätningar visar att värmekomforten är god på vintern men att det förekommer något höga temperaturer på sommaren. Från intervjuer med personalen framgår det att de anser att det blir varmt i lägenheterna på sommaren, speciellt på plan 1 där solskydd finns i form av balkonger. På plan 2 där solskydd finns i form av markiser så fungerar det bättre. Vädring verkar förekomma i stor utsträckning, särskilt på plan 1. En begränsad enkätundersökning visar att 30 % av personalen är missnöjda med värmekomforten under sommaren och 50 % är missnöjda under vinterhalvåret. Det rekommenderas att se över styrning av solavskärmning och injustering av värmesystemet för att förbättra dagsljusförhållanden och minska behovet av vädring.

Nytta

Nyttan för branschen är främst en presentation av ett gott exempel. Utvärderingen av energianvändning och inomhusmiljön visar det är fullt möjligt att bygga lågenergibyggnader även för LSS-boenden och andra byggnader med högt ställda krav på inomhusmiljö. Rapporten ger erfarenhetsåterföring från de boendes varmvattenanvändning och personalens behov av dagsljus och vädring.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Författare

Evaluation of a low-energy residence for users with functional disorders

Publiceringsår

2016

Tidskriftstitel

Procedia Engineering

Volym

146

Sidnummer

139-146

DOI

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.364

Kontaktuppgifter

Åsa Wahlström, asa.wahlstrom@hvac.lth.se

Deltagande organisationer

Installations- och klimatiseringslära, Lunds Tekniska Högskola

Rapportör

Åsa Wahlström

Kontaktuppgifter rapportör

asa.wahlstrom@hvac.lth.se
Publicerat: 2018-09-19