Det här vill partierna göra för hållbart byggande

Hur vill de politiska partierna öka ett hållbart byggande och minska utsläppen från byggbranschen? Informationscentrum för hållbart byggande publicerar svaren ur en intervjuserie från Omvärldsbevakning Svensk Byggtjänst.
Publicerat: 2018-08-15

Samtliga åtta bostadspolitiska talespersoner har fått svara på samma fråga: Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

Vi visar svaren i samma ordning som de först publicerades på Omvärldsbevakning Svensk Byggtjänst, vilket betyder att Socialdemokraternas Johan Löfstrand inleder och följs av Moderaternas Mats Green, Kristdemokraternas Caroline Szyber,  Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, Sverigedemokraternas Roger Hedlund, Liberalernas Robert Hannah, Centerpartiets Ola Johansson och Miljöpartiets Emma Hult avslutar.

Vilka är de enskilt viktigaste politiska insatserna ni vill göra för att skapa ett hållbart byggande och minska utsläppen från branschen?

Johan Löfstrand, Socialdemokraterna:

– Det finns redan krav vad gäller energiåtgång vid uppvärmning och det finns säkert skäl att kontinuerligt höja de ambitionerna. Att öka trähusbyggandet är en viktig ambition som vi tror att kommunerna i större utsträckning genom planarbetet och riktad upphandling kan åstadkomma.

"Att öka trähusbyggandet är en viktig ambition." 

Också genom att arbeta för en ökad medvetenhet kan vi hitta drivkrafter som ger en ökad efterfrågan av trähus.

Mats Green, Moderaterna:

– Det mest hållbara byggandet är det som ger bostäder som kan stå i hundratals år. Det är hållbart såväl ur miljö- och klimatmässig synvinkel som ur ett ekonomiskt perspektiv. I ett sådant arbete måste hela livscykelperspektivet räknas in – allt ifrån materialval till transporter, energiförbrukning, klimatanpassning och husets livslängd till dess att det rivs.

"Det mest hållbara byggandet är det som ger bostäder som kan stå i hundratals år." 

– Samtidigt pågår ett enormt hållbarhetsarbete i branschen, ett resultat både av entreprenörs- och innovationskap och av att kunderna till exempelvis nya bostäder ställer allt högre krav på ett hållbart boende. Offentliga aktörer har ett stort ansvar i att formulera upphandlingar så att konkurrensen främjas. Ju fler aktörer som konkurrerar om ett projekt, desto bättre kan resultatet bli för såväl klimatet som för ekonomin.

Caroline Szyber, Kristdemokraterna:

– Vi måste främja en hushållning med resurser och premiera materialval utefter dess hållbarhetsprestanda och avtryck. Det finns också anledning att bevaka på vilket sätt transporter kan reduceras under byggnation.

"Utökat industriellt byggande visar hur ett helhetstänk sparar både pengar och onödiga inslag."

De landvinningar som gjorts genom ett utökat industriellt byggande visar hur ett helhetstänk som planeras för byggnationen sparar både pengar och onödiga inslag.

Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet:

– Idag sker den största delen av klimatpåverkan under nybyggnation. För att skapa ett mer hållbart byggande vill Vänsterpartiet göra tre saker.

  1. Minska energianvändningen under byggprocessen
  2. Bygga mer i trä
  3. Staten ska driva på förändrade byggregler, ekonomiska styrmedel och kunskapshöjande initiativ

För det första behöver vi minska energianvändningen under byggprocessen genom att ställa strängare krav på energianvändning vid nybyggnation.

För det andra behöver vi bygga mer i trä. Ur ett klimatperspektiv finns det stora fördelar med att bygga i trä, både för att det ersätter cement och för att det binder kol långsiktigt. Byggandet av trä innebär också att byggprocessen snabbas upp, exempelvis genom industriellt byggande i trä.

För det tredje behöver staten driva på för ett hållbart byggande med förändrade byggregler, ekonomiska styrmedel och kunskapshöjande initiativ såsom forskning och utveckling. Staten kan komma behöva ta på sig en del av kostnaderna för omställningen, framförallt genom att öka stödet till samhällsekonomiskt viktiga byggprojekt.

Roger Hedlund, Sverigedemokraterna:

– Ett hållbart byggande skapas bland annat genom att ha framförhållning i bostadspolitiken så att vi bygger på långsikt istället för den kortsiktighet vi ser från regeringen nu. Att bygga miljövänligt har visat sig i längden vara mer ekonomiskt vilket är viktigt att lyfta fram för att öka intresset för hållbart byggande hos både konsumenter och byggbolag.

"Med standardiseringar inom byggande och gemensamma byggregler i Norden skulle priserna sjunka på byggmaterial."

– Kombinerat med standardiseringar inom byggande och gemensamma byggregler i Norden, som Sverigedemokraterna driver, skulle priserna sjunka på byggmaterial och göra att byggandet där det hållbara kan bli vägledande aspekten för långsiktigheten.

Robert Hannah, Liberalerna:

– Det viktigaste är tydliga ekonomiska styrmedel i form av skatter och avgifter, för att påskynda omställningen till ett resurssnålt och klimatsmart byggande med låg miljöpåverkan.

"Det viktigaste är tydliga ekonomiska styrmedel i form av skatter och avgifter:"

– Vi har även drivit på för regelförenklingar för till exempel den som vill sätta upp solpaneler på egen bostad, och vill fortsätta på den vägen.

Ola Johansson, Centerpartiet:

– Vi ser stor potential i att använda trä som byggmaterial, och där går utvecklingen snabbt just nu. Men det är också viktigt att cementindustrin vidtar åtgärder för att kraftigt sänka sina utsläpp.

"Viktigt att cementindustrin vidtar åtgärder för att kraftigt sänka sina utsläpp."

– Vi ser positivt på en modell där man finner långsiktiga styrmedel för att ställa om byggsektorn, exempelvis genom att ställa tydliga och långsiktiga klimatkrav så att branschen vet vilka spelregler som gäller. Energieffektivisering vid uppvärmning av bostäder, samt elinstallationer av exempelvis belysning har en stor potential.

Emma Hult, Miljöpartiet:

– Byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och påverkar i sin tur många andra sektorer. Därför måste byggsektorn ställa om och bli mer hållbar. Miljöpartiet vill öka livslängden på de byggnader som byggs samtidigt som miljö- och klimatpåverkan måste minska under hela byggnadens livscykel.

Miljöpartiet vill att fler hus ska byggas i trä och har antagit ett mål om att minst hälften av flerbostadshusen som byggs efter 2025 ska vara i trästomme. De nationella reglerna för byggnaders energianvändning bör utvecklas och beräknas på hela livscykeln, inte bara för driften av ett hus.

"De nationella reglerna för byggnaders energianvändning bör utvecklas och beräknas på hela livscykeln,"

Fler styrmedel behövs för att stimulera byggandet av mer energieffektiva hus och hus som genererar mer energi än de förbrukar, så kallade plushus.

Vi vill också:

  • energieffektivisera de bostäder som redan finns och. införa ett skarpt mål för energieffektivisering till 2030, införa ett statligt finansierat energisparlån för renovering av flerbostadshus
  • komplettera energikraven i plan- och bygglagen med klimatkrav och införa minimikrav på byggnaders miljöbelastning som utgår från byggnadernas hela livscykel
  • minska byggsektorns klimatpåverkan genom att bygga fler trähus och anta ett nationellt mål om att hälften av alla flerbostadshus ska byggas i trästomme 2025
  • främja serietillverkning av trähus och byggelement i trä, det stärker kvaliteten och skapar nya arbetstillfällen på glesbygden
  • införa fler styrmedel och stödsystem för att bygga hus med hög energiprestanda och så kallade plushus
  • rikta fastighetsavgiften så att det gynnar hållbart byggande