Modell för energieffektivisering av befintliga bostadsområden

Rapporten presenterar en modell för att analysera och prioritera renoveringsscenarion för befintliga bostadsområden.

I denna studie har en modell för att analysera och prioritera renoveringsscenarion för befintliga bostadsområden utvecklats. Syftet med modellen är att bedöma effekten av att implementera tekniker och strategier som utvecklats i EU-projektet CITyFiED.

Modellen omfattar en kvantitativ energidel där det nuvarande energibehovet, möjliga renoveringsåtgärder inklusive utbyte av energikällor och smarta nätlösningar analyseras. Modellen innehåller också kvalitativa metoder för att undersöka icke-tekniska hinder och barriärer samt möjliga åtgärder för att komma runt dessa. Slutligen analyserar modellen även investeringsmöjligheter och affärsmodeller. Tillsammans utgör dessa metoder CITyFiED-modellen för utvärdering av energieffektiviseringsscenarion. Modellen bygger på erfarenheter från tre olika demosites för renoveringar inom CITyFiED-projektet, området Linero i Lund, Sverige, Proyecto Torrelago i Valladolid, Spanien och Soma i Turkiet.

Resultat

Energidelen är baserad på kända kvantitativa begrepp för modellering av energibehovet i byggnader tillsammans med metoder för att bedöma effekter på energisystemnivå (CO2 och primärenergi). Resultatet blir en jämförelse mellan utgångsläget och de olika scenarion man får fram. Delen om de icke-tekniska barriärera bygger på kvalitativ halvstrukturerad intervjumetodik med målsättningen att undersöka vilka icke-tekniska aspekter som finansiella, organisatoriska, kulturella, juridiska och sociala, som kan bidra till implementeringen av de olika scenarion som fåtts fram i steget innan. Affärsmodelldelen innehåller slutligen ett frågeformulär som ska utvärdera nyckelaktörer och prisberäkningar för att analysera och föreslå möjliga affärsmodeller och investeringslösningar.

Nytta

Modellen testas under CITyFIED-projektet i 11 städer som ingår i CITyFiEDs följarnätverk och hjälper dessa att bilda sin egen ”District Energy Retrofitting Plan”. Modellen kan även användas av andra städer eller fastighetsägare som vill utvärdera energibesparingspotentialen i befintliga bostadsområden samt jämföra olika energirenoveringsscenarion utifrån både klimat och företagsekonomiska aspekter.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

CITyFIED- Model for Evaluation of Replication Potential

Författare

Adolfsson, Ida; Birkedal, Linda (LUND); Green, Jeanette; Faraguna, Carolina; Jarnehammar (IVL), Anna; Karlsson, Anja; Lätt, Ambjörn; Martin, Andrea; Quijano, Ana (CAR); Sandö, Peter; Vasallo, Ali;

Publiceringsår

2015

Annat rapportnummer

CITyFiED D1.4

Kontaktuppgifter författare

IVL Svenska Miljöinstitutet Box 210 60, 100 31 Stockholm

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, CARTIF (Sp), VEOLIA (Sp), Lunds kommun

Rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Publicerat: 2018-06-26