Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik

En del av ett kylsystem i en butik har renoverats för att minska energiförbrukningen. Mätningarna räknas om till årsförbrukning och visar på minskning av driftenergin med 80%.

Syftet är att visa energieffektiviseringspotentialen i ett butiksystem för livsmedelskyla  och att det inte alltid lönar sig att upphandla på lägsta pris. Potentialen med energieffektiva system med känd teknik är svår att ta till sig utan verkligt exempel. Metoden är att mäta före och efter ombyggnad och redovisa resultat för ett år. Ombyggnaden minskar kylbehovet genom att sätta dörrar på samtliga diskar i en större butiks mejerikylsystem. Kylanläggningen är ett indirekt glykolsystem anslutet till ett maskinrum. De två befintliga kylaggregaten i maskinrummet ersattes med fyra aggregat som tillsammans har samma kapacitet som ett av de utbytta. Önskemålet var att lyfta inloppstrycket till kompressorerna och minska utloppstrycket så mycket som möjligt anpassat till utetemperaturen. Tryckuppsättningen i kompressorn påverkar direkt energiförbrukningen. Två av de nya kompressorerna försågs med varvtalsstyrning för att kunna anpassa momentan kyleffekt till behovet.

Resultat

Den använda tekniken är känd sedan många år men mycket lite använd. Detta beror  mest på okunnighet hos beställare, samt på vilja att få låg investering. Dörrarna minskade kylbehovet med 50%. Driftsenergin minskade med 20% av den ursprungliga under ett år. Investeringen gjordes för att minska energibehovet och ansågs av butiksägaren vara lönsam med mindre än tre års avskrivning räknad som pay off. Investering dividerad med årskostnadsvinsten. Det kan vara av intresse att notera att dessutom försågs butiken med värmepumpar som värmer butiksbyggnaden och ett närliggande trevånings kontorshus. Avskrivningstiden för uppvärmningsinvesteringen var fyra år. 

Nytta

Ur ett samhällsperspektiv är det betydligt bättre att återanvända energi från kylanläggningar än att bara dumpa den till uteluften. Tillgänglig energi är 2-3 gånger större än inköpt elektrisk energi för drivning av systemet. Energin räcker till mer än butiksytan. 

EU-förordningen för F-gas avser att fasa ut de köldmedier som påverkar klimatet mest. Det vanligaste köldmediet i butiker har störst inverkan på klimatet. Kunskap angående resultatet sprids inom branschen så att andra får kunskap om möjliga åtgärder för energieffektivisering och som därefter kan genomföras.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik

Författare

Rolfsman Lennart, Markusson Caroline,Martin Borgqvist, Peter Karlsson

Publiceringsår

2014

Annat rapportnummer

SP Rapport BP 04

Kontaktuppgifter författare

lennart.rolfsman@ri.se

Deltagande organisationer

RISE

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Publicerat: 2018-06-25