Bedömning av resurseffektiva byggnader

Rapporten lägger fram underlag för miljövärdering av energianvändning i bostadshus genom att ta fram energiformsfaktorer som grund till bedömning av kvaliteten på olika energislag. Energiformsfaktorerna används som en multiplikator på den köpta energin.

Föreliggande dokument är framtaget som ett underlag för miljövärdering av energianvändning för de uppdaterade kriteriedokumenten för Nollenergihus, Passivhus och Minienergihus som har utarbetats av FEBY. Rapporten utgör en del av avrapporteringen av de uppdaterade kriterier för Passivhus och Minienergi och som genomförts på uppdrag av Energimyndigheten inom programmet för Passivhus och lågenergihus.

Rapporten är en uppdatering av IVL-rapporten U2395 som ingick i remissen av kriteriedokumenten för Passivhus och Minienergihus version 2009. En viktig del i denna uppdatering var att komma fram till ett sätt att bedöma resurseffektivitet, vilket omfattar att ta hänsyn till att den köpta energin har olika kvaliteter. När olika kvaliteter beaktas görs detta med hänsyn till att energin finns i olika energiformer och att dessa produceras med olika energislag.

Resultat

Ett enkelt koncept för att bedöma kvalitet på olika energislag som bygger på energiformsfaktorer har tagits fram. Energiformsfaktorerna används som en multiplikator på den köpta energin såsom denna term definieras i byggnadsnormen (BBR). Kravet på maximal köpt energi beräknas med hjälp av en ekvation med energislagsfaktorerna som är uppställd så att en oändlig kombination av energimixer kan användas som indata. Energiformsfaktorn tar hänsyn till kvalitetsskillnaden mellan el och värme genom en så kallad el/värme-kvalitetskvot, vilket resulterar i att köpt el får ett högre resursvärde i förhållande till exempelvis fjärrvärme.

Nytta

Konsekvenserna av föreslagna energiformsfaktorer kan relateras till BBRs krav på köpt energi. En sådan jämförelse med de nu föreslagna kravnivåer som är framtagna för bostadshus visar att kravet för Passivhus för en eluppvärmd byggnad är ca 50 % av BBRs krav och 75 % av BBRs krav för Minienergihus (för den södra klimatzonen med kravet 55 kWh/m2Atemp).

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Bedömning av resurseffektiva byggnader: Faktorer för olika energiformer och energislag. Version 2009

Författare

Erlandsson, Martin

Publiceringsår

2009

Annat rapportnummer

A 1657

Deltagande organisationer

Energimyndigheten, IVL Svenska Miljöinstitutet, FEBY

Rapportör

Anna Gerhadsson

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Publicerat: 2018-06-12