Avancerad styrning av utomhusbelysning

För att spara energi har avancerade styrsystem för vägbelysning installerats och jämförts längs två cykel- och gångvägar i Stockholm. Projektet visar på att det går att spara uppemot hälften av driftelen utan negativ inverkan på trafikanters visuella upplevelse.

Under sena kvällar och nätter är ofta behovet av fullt upplysta gator och andra utomhusmiljöer mindre. Att släcka ner belysning helt och hållet kan dock göra att människor känner sig otrygga. Genom att installera armaturer med behovsstyrning är det möjligt att både tillgodose trafikanternas behov och spara energi. Detta projekt syftar till att, genom teknikutveckling och tester i verklig miljö, leda till en snabbare introduktion av nya energieffektiva belysningslösningar för vägbelysning. Både nätansluten och soldriven utomhusbelysning, i kombination med avancerade styrsystem, har installerats och jämförts längs två olika gång- och cykelvägar i Stockholm. En installation gjordes i Bromma/Åkeslund och den andra på Djurgården.

Resultat

Projektet har visat att avancerad belysningsstyrning kan spara energi utan att påverka trafikanternas visuella upplevelse negativt. Med hjälp av närvarodetektorer på varje armatur och radiokommunikation mellan armaturerna kan man styra belysningsanläggningen så att högre ljusnivåer görs tillgängliga endast när och där de behövs. Besparingar på mer än 50% har visat sig möjlig i installationen Bromma/Åkeslund utan någon större skillnad i trafikanters upplevelse. Installationen på Djurgården visar att styrningssystem även kan användas för att förbättra möjligheterna att använda solcellsdriven belysning genom att minska eluttaget från batterierna. Trots från början låga ljusnivåer och en styrning som innebär att armaturerna släcks helt när närvaro inte indikeras, verkar trafikanterna vara positiva till anläggningen.

Nytta

Utveckling av en standardiserad och leverantörsoberoende kommunikationsgränssnitt anses vara en betydande faktor för en bred tillämpning av denna typ av avancerade styrsystem. En första teknisk specifikation för detta ändamål har utvecklats som en del av projektet. Det rekommenderas att ytterligare arbete bör inriktas på att driva utvecklingen vidare mot en allmänt accepterad övergripande standard. Om den nya tekniken som beprövas skulle användas i hela Stockholm skulle energiåtgången potentiellt kunna minskas med 4 000 000 kWh.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Avancerad styrning av nätansluten respektive solcellsdriven utomhusbelysning

Författare

Kristoffersson, Jan

Publiceringsår

2015

Annat rapportnummer

2014_412_1

Kontaktuppgifter författare

Jan.Kristoffersson@sust.se

Deltagande organisationer

Stockholms stad, Fagerhult, Tritech, Leading lights, KTH Ljuslaboratoriet, Kungliga Djurgårdens förvaltning och Sustainable Innovation. Energimyndigheten har delfinansierat projektet.

Rapportör

Jan Kristoffersson

Kontaktuppgifter rapportör

Jan.Kristoffersson@sust.se
Publicerat: 2018-06-12