Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Projektet undersökte förändringar i luftkvalitet som sker i ventilationssystem på kontor. Resultatet visar att halter av ämnen som kan vara irriterande för slemhinnor och luftvägar ökar vid passage genom systemet, och att avskiljningen av partiklar över tilluftsfiltret fungerar sämre än förväntat.

Projektets långsiktiga mål är att förbättra tilluftens kvalitet på kontor med mekanisk ventilation. Syftet med projektet är att öka kunskapen om de förändringar i luftens kvalitet som sker i ventilationssystem, korrelera tekniska parametrar till upplevt arbetsklimat, samt sammanställa lämpliga åtgärdsförslag som förbättrar luftkvaliteten.

Studien omfattar fyra stora kontorsbyggnader i Stockholm, där mätningar gjorts under olika årstider. Fokus för mätningarna har legat på hur luftens sammansättning förändras när den transporteras genom ventilationssystemet men också på variationer mellan olika ventilationssystem och mellan årstider. Mot bakgrund av litteratur och mätningar har rekommendationer sammanställts för åtgärder i samband med 1) nybyggnation av ventilationssystem, 2) underhåll av ventilationssystem samt 3) när problem med luftkvalitet påtalas.

Resultat

Mätningarna visar att halterna av vissa ämnen som i tillräckligt höga halter kan vara irriterande för slemhinnor och luftvägar - bl.a. formaldehyd, acetaldehyd, myrsyra och ättiksyra - ökar när luften passerar genom ventilationssystemet. Reaktioner med vatten antas bidra till detta. Även om halterna inte ligger över några gränsvärden, kan man inte utesluta att dessa ämnen ibland kan bidra till upplevda besvär i kontorsmiljöer.

Mätningarna visar också att avskiljningen av partiklar över tilluftsfiltret fungerar sämre än förväntat. Ofta avskiljs enbart i storleksordningen 50 % av partiklar även i den grövsta fraktionen (PM 10), vilket leder till onödigt höga dammhalter i tilluften (om än halter som ligger väl under gällande hygieniska gränsvärden). Otillräcklig rening av tilluften leder till att en del av partiklarna avsätts invändigt i ventilationskanalerna som då gradvis smutsas ner.

Nytta

Enligt Socialstyrelsen är cirka en miljon personer i Sverige besvärade av inneluftens kvalitet i bostaden, på arbetsplatsen eller i skolan. Uppskattningsvis har cirka 70 % av de upplevda hälsoproblemen relaterade till innemiljön i kontor ett samband med inadekvat drift eller underhåll av luftbehandlingsaggregatet och ventilationskanalsystemet. För att förbättra upplevelsen av luftkvaliteten på kontor finns ett stort behov av att öka kunskapen om hur ventilationssystem påverkar luftens kvalitet och vilka åtgärder som kan förbättra luftkvaliteten.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor. Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor?

Författare

Fjällström, Pär; Bloom, Erica; Christensson, Bengt; Sahlberg, Bo; Östlund, Gabriella; Antonsson, Ann-Beth

Publiceringsår

2014

Annat rapportnummer

B2166

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, AFA Försäkring

Rapportör

Hanna Gerhardsson

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Publicerat: 2018-06-25